О бухгалтерии - по-человечески

Про Бухгалтерiю - по-людськи

Про Бухгалтерiю - по-людськи

Представленная здесь редакция книги устарела. Обновленная, актуализированная редакция книги «О бухгалтерии – по- человечески» вышла под новым названием – «Просто БАЛАНС».

Издательство "Галицкие контракты". Киев 2002. На русском и украинском языках. Общий тираж 10000 экз. Страниц 320.

Фрагмент книги "Про Бухгалтерiю - по-людськи". Смотреть (открывается в отдельном окне)

Фрагмент книги "Просто БАЛАНС". Смотреть (открывается в отдельном окне)

ЗМІСТ

Роздiл I. Баланс за формою і за змістом

 • Архiтектура балансу
 • Бізнес — окрема субстанція, або Принцип автономності
 • Активи i власнiсть
  • Активи
  • Власнiсть
 • Власнi джерела фiнансування
 • Контрактивні і контрпасивні рахунки балансу
 • Активи як потенційні витрати
 • Пасиви як реальні і майбутні доходи
 • Де починається бухгалтерська проводка
  • Каса i банкiвський рахунок
  • Грошовi рахунки i рахунки негрошових активiв
  • Що таке рахунок i субрахунок
  • Бухгалтерський метод запису господарських операцiй подвiйним тiльки називається...
 • Активна робота i пасивнi зобов’язання
 • Підсумки розділу I
 • Запитання для самоперевірки

Роздiл II. Гаманець i капiтал

 • Облiк фiнансових результатiв
  • Прибуток — це те, що збiльшує власнiсть
  • Рахунки класу 7 умовно поділяються на два види: дохідні і результатні
  • Для кожного виду діяльності — окремий дохідний рахунок
  • На рахунку 79 немає нiчого зайвого: тiльки доходи, витрати i результат
 • Використання прибутку
 • Актив, пасив i оборотний капiтал
  • Ваш чистий капiтал — це рiзниця мiж загальною сумою активiв i сумою зобов’язань
  • Подивiться на пасив по-новому: там самi зобов’язання
  • Оборотний капiтал — це рiзниця мiж сумою поточних активiв i сумою поточних зобов’язань
 • Пiдприємство i його фiнансовi ресурси
  • Фiнансовi вiдносини починаються там, де починається прибуток
  • Цiльове фiнансування i цiльовi надходження: рахунок 48
  • Спонсорство — дiяльнiсть не фiнансова, а звичайна фiнансово-господарська
 • Фiнансово-кредитнi вiдносини
  • Фiнансово-господарська дiяльнiсть починається з формування статутного капіталу
  • Амортизація — не знос Амортизація — не зношення, зношення — не амортизація
  • Обiговi кошти — категорiя не фiнансова, а загальноекономiчна
  • Мале i велике коло грошового обiгу
 • Підсумки розділу II
 • Запитання для самоперевірки

Розділ III. Розрахунки

 • Облік взаємних розрахунків. Заборгованість постачальникам: рахунок 63
  • Кожну господарську операцію повинні підтвердити «свідки» — первинні доку­менти
  • Перш ніж почати практику аналітичного обліку, бажано навчи­ти­ся користуватися T-схемами
  • Якщо не маєте спеціальних бланків, — зробіть їх самі
  • Чому рахунок 63 вважається пасивним?
  • Дебетова сторона реєстра покупок є аналітичним реєстром об­лі­ку постачальни­ків, кредитова — синтетичним реєстром об­лі­ку покупок
  • Порядок у документах — це спокійне життя бухгалтера
  • Облік розрахунків з підрядниками нічим не відрізняється від об­ліку розрахунків з постачальниками
 • Розрахунки з покупцями і реалізація. Що раніше?
  • Все, що віддали іншим, — відображайте по дебету розрахунків, все, що від інших маєте, — відображайте по кредиту
  • Усе, що одне підприємство відображає у реєстрі продажів, інші підприємствапокупці відображають у реєстрі купівель
  • Загальний обсяг реалізації — це сума продажів за готівку плюс продажі в кредит, а також усе, що віддаємо за будь-яку іншу ком­пенсацію і навіть без неї
  • Наявність заборгованості — це лише «фотографія» стану розра­хун­ків на пев­ну дату
  • Якщо обороти по субрахунках реалізації складаються з декіль­кох сум, — зведіть їх у єдиний реєстр і назвіть журналом-орде­ром №11
  • Як відобразити в розрахунках: повернення товарів, надання знижок і отримання векселів.
 • Розрахунки з підзвітними особами
  • Витрати на відрядження — то ваш актив у вигляді розв’язаної проблеми
  • Підзвітна особа — це тимчасово відповідальна особа
  • Пасивні залишки на р. 372 виникають за непередбачених, але цілком життє­вих обставин
  • Ведення журналу-ордера №7 (реєстр розрахунків з підзвітними особами)
  • Первинними документами у журналі-ордері №7 підтвер­джу­ють­ся лише креди­то­ві обороти
 • Грошовы кошти і розрахунки
  • І в активах, і в пасивах величини однаково додатнi
  • Овердрафт, або від’ємний залишок на банківському рахунку
  • Цінність грошей зосереджена не в них самих, а в їх функці­о­наль­ному призна­чен­ні
  • Для обліку грошей відводяться окремі рахунки, як за місцями їх зберігання, так і за видами валют
  • Скількома б видами валют підприємство не володіло, — облік на­лежить вести в єдиній
  • Найперший вузол бухгалтерського мережива зав’язується у ка­сі
  • Розрахунковий рахунок призначено для здійснення розрахунків
  • З грошей починається бізнес, з них же починається й облік
 • Підсумки до розділу III
 • Запитання для самоперевірки

Розділ IV. Собівартість і ціноутворення

 • Коли витрати вважаються фактично понесеними
  • Оплата і витрати — поняття не тотожні
  • Матеріальні надходження оприбутковуються в дебет того ра­хун­ка, який озна­чає мету їх придбання
  • Списати — не означає подіти невідомо куди
  • В основі формування собівартості лежить принцип нарахувань
 • Собівартість реалізованої продукції
  • Величина суми витрат на реалізовану продукцію перебуває у прямій залеж­нос­ті від обсягів реалізації
  • Рахунок 39 має інше призначення, ніж рахунок 23
 • Структура собівартості
  • Щоб не допустити помилки, не закривайте десятий журнал ра­ні­ше попередніх
  • Усі елементи витрат реєструються за місцями їх виникнення
  • К.к.д. використання рахунків класу 8 дорівнює нулю
  • У журналі-ордері №10 формування собівартості не розпочина­єть­ся, а завершується
  • Форму ведення журналу-ордера №10 пристосуйте до внутрішніх потреб вашого підприємства
  • На р. 23 бажано записувати лише прямі витрати
  • Накладні витрати називаються постійними
  • Обороти по р. 79— це не що інше, як звіт про фінансові резуль­та­ти
  • Облік кожної угоди починається і закінчується однаково
 • Підсумки розділу IV
 • Запитання для самоперевірки

Розділ V. Податки і дивіденди

 • ПДВ та інші податки
  • Об’єкт, ставка, джерело — три кити, на які спирається подат­ко­ва норма
  • Не читайте в законах усе підряд, навчіться спершу оцінювати, чи стосуються во­ни вас
  • Якщо джерелом нарахування податку є сам об’єкт оподаткування, — податок називається прямим
  • Особа фізична й особа юридична
  • ПДВ — податок непрямий
  • Податковий кредит ви надаєте державі, а не навпаки
  • Пільги щодо ПДВ. Кому вони надаються?
  • Підакцизний товар коштує стільки, скільки покупець готовий за нього заплатити
  • Бухгалтерський облік податків ведеться за правилом розра­хун­ків
 • Тимчасова різниця в оподаткуванні і її місце в бухгалтерському обліку
  • Тимчасову різницю породжує «перша подія»
  • Один активно‑пасивний рахунок замість двох: 17 і 54 — ось що нам справді потрібно!
  • Відкладені активи — це податковий кредит... своїм майбутнім покупцям
 • Фонд дивідендів у складі розподіленого прибутку
  • Нарахування дивідендів можливе за наявності джерел фінан­су­ван­ня цих вип­лат
  • Облік операцій з використання прибутку — річ не менш сер­йоз­на, ніж облік по­точних витрат
  • Три варіанти виплат
 • Підсумки розділу V
 • Запитання для самоперевірки

Розділ VI. Нове в обліку необоротних активів

 • Довгострокові фінансові інвестиції
  • Інвестиції в асоційовані, дочірні і спільні підприємства. Як їх ввідрізнити?
  • Метод участі в капіталі
  • Цінні папери, - це не тільки акції
  • Відсоткові ставки: номінальна і ринкова
  • Відображення довгострокових облігацій на балансі емітента: “секрет” рядка 450 ф.1
  • Премія за облігаціями
  • Амортизація премії і амортизація дисконту
  • Амортизована собівартість облігації
 • Гудвіл: новий актив і нові проведення
  • Гудвіл: нове слово в українському підприємництві
  • Вартість гудвілу: три способи її визначення
  • Гудвіл, на вартість якого не нараховається амортизація – це мертвий ресурс, а якщо бути точнішим – то й не актив
  • Негативний гудвіл
  • Гудвіл – це актив, негативний гудвіл – контрактив
  • Гудвіл: нові проведення в українській бухгалтерії
 • Амортизація основних засобів:методи обчислення
  • Не намагайтеся “схрестити вужа з їжаком”
  • Чутки про необхідність ведення двох паралельних обліків основних засобів надто перебільшені
  • Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується
  • Термін експлуатації визначає підприємство. Підприємство, а не бухгалтер особисто.
  • Прямолінійний метод
  • Метод зменшення залишкової вартості
  • Метод прискореного зменшення залышкової вартості
  • Кумулятивний метод
  • Виробничий метод
 • Підсумки розділу VI
 • Запитання для самоперевірки

Розділ VII. Баланс без проблем

 • Бухгалтерський облік для тих, хто не любить його вести
  • Принцип безперервності
  • Зміни у майновому стані підприємства не завжди впливають на його фінансовий стан
  • Зміни у фінансовому стані підприємства починаються зі зміна­ми структури па­сивів
  • Настав кінець місяця, пора нараховувати заробітну плату
  • У перший місяць діяльності не очікуйте значних фінансових ре­зультатів
  • Аналіз фінансового стану
  • Прибуток — це приріст чистих активів
 • Баланс для мікропідприємств: просто.
  • Рахунки витрат за елементами, а також дохідні рахунки до фор­мування пробно­го балансу не варто закривати
  • Звіт про фінансові результати «випливає» з пробного балансу
 • План грошових потоків у складі бізнес-плану
  • Бізнес-план — це серйозно
  • Гроші — не мета, а засіб її досягнення
  • Показники cash-flow тісно пов’язані з балансовими даними
  • Прогнозування cash-flow — процес трудомісткий, але результат того вартий
  • Зменшення наявних коштів — ще не показник спаду ділової ак­тивності
  • Визначення мети
  • Складання допоміжних робочих таблиць
  • Коментар до таблиць
  • Як балансовий прибуток перевести на касову основу
  • Звіт про рух грошових коштів — форма № 3
  • Прибуток, одержаний у результаті проведення бартерних опе­ра­цій, входить до загальної суми чистого прибутку.

Розділ VIIІ. Бухгалтерський облік як система

 • Облікова піраміда
 • Сам собі бухгалтер