Права на об’єкти промислової власності

Нематеріальні об’єкти промислової власності, як об’єкти бухгалтерського обліку – це об’єкти інтелектуального походження, безпосередньо пов’язані з організаційно-технологічним процесом діяльності конкретного підприємства, які відповідають критеріям визнання їх активами, а отже, можуть утримуватися на балансі такого підприємства. Права на об’єкти промислової власності охороняються законом і виникають з моменту їх державної реєстрації.

Справедлива (ринкова) вартість такого об’єкта в рамках діючого підприємства – це величина, що відображає його сукупну корисність і представляє собою потенційний вклад в результати діяльності підприємства як єдиного комплексу при виробництві продукції (товарів, робіт, послуг).

Створення нематеріального об’єкта промислової власності. Загальна схема

Табл..1.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Нараховуються витрати, понесені в ході розробок у зв’язку зі створенням НА1 154 13, 20, 37, 63, 65, 66 та ін. рах. елементів витрат 352700
2. Сплачено збір на дії, пов’язані з охороною прав на об’єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зв’язок тощо)2 377 311 85
3. Зараховано сплачений збір до складу капітальних інвестицій на створення НА 154 377 85
4 Нараховано винагороду автору(ам) – штатному(им) працівнику(ам) підприємства:
а) авторська винагорода 154 661 45000
б) збір на обов’язкове пенсійне страхування (32%) 154 651 14400
в) збір на обов’язкове соціальне страхування (4%) 154 652 1800
г) збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (1,5%) 154 653 675
д) утримано прибутковий податок (за прогресивними ставками) 661 641 сума3
е) утримано збір на обов’язкове пенсійне страхування (2%) 661 651 900
є) утримано збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (0,5%) 661 653 225
5. Право на об’єкт промислової власності зараховується до складу нематеріальних активів4 124 154 414660
Протягом терміну дії патенту
6. Нараховується амортизація за одним із п’яти методів, зазначених у п.26 П(С)БО 7, відповідно до вимог п.27 П)С)БО 8 23,
91,
92
133 У розмірі щомісячної амортизації

Придбання дозволу на використання ОІВ у власника патенту через підписання ліцензійної угоди

Цього разу підприємство має справу з такими видами платежів, як роялті. За визначенням, наведеним у п.1.30 Закону України про оподаткування прибутку, роялті – це: „платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми... за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки... права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)”.

Табл..2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано право на використання об'єкта ліцензійного договору і нараховано роялті у вигляді фіксованої плати за використання об'єкта. (Проведення виконується після внесення даних про надання прав ліцензіату до Реєстру і публікації відомостей про це в офіційному бюлетні) 23 684 5000
2. Сплачено роялті власнику патенту 684 311 5000
3. Представлено звіт про використання об'єкта (за кількістю разів використання). (Проведення виконуються щоразу після закінчення звітного періоду: місяця, кварталу, року, відповідно до умов, зазначених у ліцензійному договорі) 23 684 8000
4. Сплачено роялті за фактом використання (поточні платежі) 684 311 8000

Як бачимо, про придбання нематеріального активу в таблиці не йдеться. Якщо сума фіксованого роялті достатньо висока, а термін дії ліцензійної угоди триває більше ніж один рік, підприємство – платник роялті має право зарахувати цей фіксований платіж до складу капітальних інвестицій і, як результат, – до нематеріальних активів з метою поступової капіталізації цих витрат.

Придбання майнових прав на ОІВ.5

У цьому прикладі ми припускаємо, що майнові права підприємство придбаває у автора – суб’єкта підприємницької діяльності.

Табл..3

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Нараховано витрати на придбання майнових прав на об’єкт (Нараховано оплату за відступлення прав) 154 631 10000
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ. (Проведення одночасне з проведенням 1) 641 631 2000
3. Майнові права на об’єкт ІВ зараховуються до складу НА 124 154 10000
4. Сплачено винагороду за відступлення прав 631 311 12000

Група прав на об’єкти промислової власності

Право на винахід (корисну модель) охороняється Законом України від 15.12.93р. №3687–ХІІ „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

Охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель) є патент або деклараційний патент.

Право на отримання патенту на винахід чи корисну модель, згідно зі статтями 8 і 9, має як винахідник, так і роботодавець винахідника. При цьому у разі отримання патенту роботодавцем винахід і корисна модель називатимуться, відповідно, „службовим винаходом” і „службовою корисною моделлю”.

Патент – це документ, що свідчить про авторство і виключне право на об’єкт винаходу (результат наукових розробки) протягом визначеного терміну, які автор може реалізувати шляхом надання ліцензії на відтворення та використання об'єкта інтелектуальної (у т. ч. промислової) власності.

Патентом також називається документ, яким надається право на здійснення певних видів діяльності. Однак про такі патенти ми зараз не говоримо.

Щоб отримати патент, особа яка претендує на це, повинна подати заявку до „Установи”.6

Державна реєстрація патенту здійснюється на підставі рішення про його видачу. Патент видається у місячний термін після його державної реєстрації.

Згідно зі статтею 26 Закону, власник деклараційного патенту на винахід з метою зміни такого патенту на патент на винахід може подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент. За подання клопотання сплачується збір. Об’єкти цього права Законом визначено так:

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології”.

Цитата з п.2 статті 6 Закону:

„Об’єктом винаходу (корисної моделі) може бути:

  • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварин тощо);
  • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу”.

Право на промисловий зразок охороняється Законом України від 15.12.93р. №3688-ХІІ „Про охорону прав на промислові зразки”. Охоронним документом, що засвідчує право власності на промисловий зразок, є патент. Термін дії патенту, згідно зі статтею 5 Закону, становить 10 років з дати подання заявки до Установи і подовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на 5 років.

На відміну від права власності, яке охороняється протягом терміну дії патенту (див. Статтю 5), право авторства на промисловий зразок охороняється безстроково (див. Статтю 7).

Розмір передбачених Законом „Про охорону прав на промислові зразки” зборів, терміни і порядок їх сплати визначені Положенням про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим Постановою КМУ від 22.05.2001р. №543.

Права на сорти рослин охороняються Законом України від 21.04.93р. №3116-ХІІр. „Про охорону прав на сорти рослин”. Таке право складається з двох частин: майнове і немайнове. Немайнове право належить автору, майнове – власнику об’єкта прав.

Охоронним документом, що засвідчує право власності на сорт рослин, є патент (видається власнику сорту) і свідоцтво авторства на сорт (видається автору). Право авторства не відчужується, не передається і діє безстроково (ст.37 Закону). Власник сорту розпоряджається своїм майновим правом на власний розсуд (ст.39 Закону).

Що стосується прав на породи тварин, то на даний час Закон „Про охорону прав на породи тварин” не діє.7 Тому про об’єкт такого права в даному разі мови немає. Разом з тим можна з певністю сказати, що права на сорти рослин і права на породи тварин можна об’єднати однією назвою – права на селекційні досягнення.

Бух облік отримання і передачі прав на селекційні досягнення аналогічний показаному у трьох вищенаведених схемах бухгалтерських проведень (таблиці № 1,2,3). Разом з тим автор вважає, що право на сорти рослин – це якраз той випадок (один з небагатьох), коли об’єкт промислової власності (і взагалі нематеріальний актив) може бути обміняний на подібний. Тому наведемо приклад такого обміну. Слід попередити, що цей обмін, так би мовити, не зовсім обмін. Тому проведення будуть відрізнятися від традиційних проведень обміну активами.

Припустимо, що дві селекційні організації, розташовані в різних кліматичних зонах, вивели незалежно одна від одної такі сорти рослин, кожен з яких може бути успішно районованим не в тій кліматичній зоні, в якій його виведено, а в зоні, де розташована інша організація. Правду кажучи, у цьому прикладі не все чисто, адже виникає запитання: навіщо кожній з цих організацій передавати свої виключні права, якщо в цьому випадку достатньо обмінятися ліцензіями на право вирощування? Так, дійсно, обмін ліцензіями можливий, а обмін патентами таки сумнівний. Отже, зупинимось на обміні прав на здійснення розробок з районування культур, і таким чином кожна з цих селекційних організацій отримає нові права, не втрачаючи своїх, набутих власними досягненнями. У результаті таких дій на балансі селекційної організації з’явиться новий нематеріальний актив і водночас старий не втрачається. Це якраз те, що ми назвали „не зовсім обміном”. Обмін ліцензійними угодами відбувається між підприємством А і підприємством Б. Обидва підприємства в цьому разі виступають водночас і ліцензіаром (власником патенту), і ліцензіатом (набувачем прав на використання сорту).

Обмін дозволами на використання сорту рослин у власника патенту через підписання ліцензійних угод

Для того щоб вважитися нематеріальним активом, вартість переданих (набутих) прав має бути достатньо високою в масштабах діяльності конкретного підприємства, а термін дії ліцензійної угоди має бути довшим за рік. Отже, у прикладі робимо саме такі припущення.

Табл.4

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано право на використання сорту рослин, виведеного підприємством Б, і нараховано роялті у вигляді фіксованої плати за його використання. (Проведення виконується після підписання ліцензійної угоди) 154 684 75000
2. Передано (реалізовано) підприємству Б право на використання сорту рослин, виведеного на підприємстві (А), і зараховано як оплата роялті підприємству Б (власнику патенту на цей сорт) 373
684
746
373
75000
75000
3. Отримані права зараховуються до складу нематеріальних активів. (Проведення виконується після внесення даних про надання прав ліцензіату до Реєстру і публікації відомостей про це в офіційному бюлетні) 124 154 75000
4. Представлено підприємству Б звіт про використання сорту (за величиною отриманих доходів від використання). (Проведення виконуються щоразу після закінчення звітного періоду: місяця, кварталу, року, відповідно до умов, зазначених у ліцензійному договорі) 23 684 20000
5. Отримано від підприємства Б звіт про використання сорту, виведеного підприємством А (за величиною отриманих доходів від використання). (Проведення виконуються щоразу після закінчення звітного періоду: місяця, кварталу, року, відповідно до умов, зазначених у ліцензійному договорі) 373 746 30000
6. Фіксовані і поточні платежі (роялті) визнано доходом звітного періоду 746 793 105000
7. Витрати, понесені у зв’язку з наслідками, що випливають з дії ліцензійних угод, віднесено на зменшення доходів звітного періоду 793 23 20000
8. Визначено фінансовий результат (прибуток) 793 441 85000
9. Взаємно нараховані поточні платежі закриваються на суму, меншу з двох нарахованих (20 проти 30) 684 373 20000
10. Отримано на рахунок різницю в нарахованих роялті за фактом використання сорту 311 373 10000

Облік у підприємства Б

Можливо, дехто буде здивований, але облік у підприємства Б нічим не відрізняється від обліку у підприємства А. Річ у тім, що, не зважаючи на обмінний характер зазначених операцій, застосування суто бартерних схем в цьому разі є недоцільним. Адже власне обмін ліцензіями відбувається одночасно, одразу при занесенні ліцензійних договорів до Реєстру.

Отже, все набагато простіше, ніж при звичайному бартері. Найцікавіше у цій схемі те, що і „подібність” тут є, а дохід все одно виникає. Адже підприємства, які обмінюються чимось таким „подібним”, можуть домовитися про однакову справедливу вартість предмета обміну (прав на сорти рослин), але навряд чи можна домовитись про те, що доходи в тієї й іншої сторони договору будуть завжди однаковими. Отже, однаковими можуть бути в цьому разі тільки фіксовані платежі, а поточні платежі за користування об’єктом промислової власності – ніколи.

До груп об’єктів промислової власності відноситься право на захист від недобросовісної конкуренції. Такий захист забезпечується суб’єктам підприємництва законами України № 236/96 – ВР від 07.06.96. „Про захист від недобросовісної конкуренції”.

За цим Законом недобросовісною конкуренцією є „будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності”. Це зокрема:

  • неправомірне використання чужої ділової репутації;
  • створення перешкод господарюючим суб’єктам у ході конкуренції та досягнення неправомірних переваг;
  • неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Про все це докладно у главах 2 – 4 Закону.

Можна вважати, що такий нематеріальний актив, як „Право на захист від недобросовісної конкуренції”, формується з витрат на антимонопольне розслідування факту правопорушення або з витрат на судовий захист від недобросовісної конкуренції у разі, якщо розмір цих витрат і термін дії такого захисту (більше року) достатні для того, щоб бути зарахованими до статей необоротних активів. Цей НА підлягає амортизації протягом терміну дії договору, але не більше ніж 20 років.

Що стосується згадуваному в ПБО 8 „Ноу-хау”, то це є підтверджені документами:

  • результати науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт;
  • конструкторська, технологічна, проектна, економічна, юридична документація, призначена для користування у виробництві та реалізації товарів та послуг;
  • незапантетовані винаходи, формули, рецепти, розрахунки, зразки і результати перших випробувань, що дали позитивний результат;
  • системи організації виробництва, маркетингу, управління якістю продукції та послуг, системи управління кадрами, фінансами, ціновою політикою.

1 Домовимось вважати, що суми, нараховані до сплати за послуги сторонніх організацій (К-т37 і К-т63), не обкладалися ПДВ. Отже, податкового кредиту у підприємства не виникає.

2 Розмір збору, за положенням №543, залежно від виду об'єкта, що реєструється: від 0,1 до кількох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3 Сума податку обчислена за прогресивними ставками.

4 Це проведення може виконуватися одразу після подання заявки до Держдепартаменту.

5 Майнові права придбаваються у власника патенту через підписання авторського договору.

6 Так у Законі ”Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.

7 Його скасовано Постановою ВР № 332 – ІV від 28.11.02р.