Права користування майном

Право користування майном, яке є у державній або комунальній власності, набувається суб’єктами підприємництва, як правило, шляхом участі в конкурсних торгах (аукціонах), що влаштовуються державними і місцевими органами самоврядування. Переможець конкурсу (аукціону) зараховує на свій баланс новий НА за вартістю придбання таких прав. Право користування майном, що перебуває у власності інших суб’єктів підприємництва (як державних, так і приватних, акціонерних та ін.) або у власності фізичних осіб (в т. ч. громадян), набувається шляхом укладання відповідної угоди про передачу прав на певний термін. Контрактна вартість набутих таким чином прав, разом з витратами, які супроводжували таке придбання, вважатиметься їх первісною вартістю.

Цей НА (права користування майном) списується з балансу після закінчення терміну дії права, зазначеного в договорі з власником матеріального об’єкта, що передається таким чином у користування. У разі отримання майна у безстрокове користування цей НА повинен амортизуватись протягом 20 (не більше) років,1 після чого на балансі такий НА залишається з рівнозначною сумою зношення. Але, оскільки права в такому разі продовжують діяти стільки, скільки діє підприємство, яке ними користується (або стільки, скільки цей НА продовжує приносити економічні вигоди), то ні первісна вартість, ні сума зношення не списуються з балансу, якщо немає підстав вважати, що права припинили приносити економічні вигоди. У разі якщо договором з власником матеріального об’єкта прав у подальшому передбачалася передача їх третій особі з рук першого отримувача, то цей отримувач (підприємство) може нараховувати амортизацію такого НА не до нульової, а до ліквідаційної вартості.

До складу необоротних НА можуть зараховуватись лише такі права на користування майном, термін дії яких за угодою з пере давальником перевищує один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). В іншому разі витрати на придбання таких прав будуть вважатися витратами звітного періоду.

Отримання прав на експлуатацію відрізка автотраси2

Табл.1

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Сплачено реєстраційний внесок учасника конкурсу (аукціону) 377 311 200
2. Сплачено гарантійний внесок (заставу) у розмірі 10% стартової ціни лоту 377 311 12000
3. Сплачено передавальнику прав після перемоги на торгах (вартість прав 100000 грн. плюс ПДВ, оплату здійснено з врахуванням попередньо внесеної застави) 377 311 108000
4. Податковий кредит з ПДВ 641 377 20000
5. Витрати на придбання прав зараховано до капітальних інвестицій 154 377 100000
6. Витрати на сплату реєстраційного внеску зараховано до капітальних інвестицій 154 377 200
7. Придбані права на експлуатацію відрізка автошляху зараховано до статті НА 122 154 100200
Протягом терміну експлуатації автошляху:
8. Нараховується амортизація одним з п’яти методів, вказаних в ПБО 7, відповідно до вимог п.27 ПБО 8 23, 91, 92 133 У сумі щомісячної амортизації
9. Нараховуються витрати, понесені підприємством у зв’язку з експлуатацією автошляху 23, 91, 92 20, 661 та ін. У сумі витрат, що нараховуються щомісячно
10. Відображається касова виручка у сумі зібраних за перевезення зборів 301 703 У сумі щоденних касових надходжень
11. Податкові зобов’язання з ПДВ 703 641 ПДВ у складі виручки
12. Виручка від зборів за перевезення за вирахуванням ПДВ визнається доходом звітного періоду 703 791 Ряд.10 – ряд.11
13. Прямі і розподілені непрямі витрати, понесені у зв’язку з експлуатацією автошляху, зараховуються до собівартості наданих послуг 903 23, 91 У сумі витрат, що нараховуються щомісяця і відносяться до собівартості наданих послуг
14. Собівартість наданих послуг списується на зменшення доходів звітного періоду 791 903 Собівартість послуг, що сформувалася протягом місяця відповідно до отриманих доходів
15. Адміністративні витрати списуються на зменшення доходів 791 92 Витрати на управління, яких підприємство зазнає щомісяця

Отримання прав користування майном

Табл.2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Сплачено реєстраційний внесок учасника конкурсу (аукціону) 377 311 200
2. Сплачено гарантійний внесок (заставу) у розмірі 10% стартової ціни лоту 377 311 1800
3. Сплачено передавальнику прав після перемоги на торгах (вартість прав 100000 грн. плюс ПДВ, оплату здійснено з врахуванням попередньо внесеної застави) 377 311 16200
4. Податковий кредит з ПДВ 641 377 3000
5. Витрати на придбання прав зараховано до капітальних інвестицій 154 377 15000
6. Витрати на сплату реєстраційного внеску зараховано до капітальних інвестицій 154 377 200
7. Придбані права на експлуатацію відрізка автошляху зараховано до статті НА 122 154 15200
Протягом терміну користування майном:
8. Нараховується амортизація одним з п’яти методів, вказаних в ПБО 7, відповідно до вимог п.27 ПБО 8 23, 91, 92 133 У сумі щомісячної амортизації
По закінченні терміну користування майном:
9. Списано нематеріальний актив з балансу 133 122 15200

Отримання прав на оренду приміщення як внеску до статутного капіталу

Припустимо, що право на оренду приміщення підприємству надається одним з його засновників. Це може бути: квартира, будинок, гараж, складські приміщення тощо, чим може володіти фізична особа і тимчасово (протягом кількох років) скористатися юридична. Між підприємством і цим засновником (власником приміщення) укладається угода, на підставі якої, з одного боку – засновнику зараховується погашення заборгованості за внеском його частки у статутному капіталі, з іншого – підприємству надається право ви користувати це приміщення з метою отримання економічних вигод. В угоді також зазначено, що орендна плата на користь засновника з підприємства не справляється. (Що, однак, не означає, що подібним договором не може бути передбачена й така умова: право на оренду – окремо, орендна плата – окремо. Просто такою в нашому прикладі є домовленість сторін, що підприємство, оплативши засновнику за отримані від нього права на оренду, розпоряджається цим приміщенням на власний розсуд, без понесення додаткових витрат. Це дозволяє нам спростити приклад, бо в такому разі не виникає потреби у нарахуванні зобов’язань перед орендодавцем). Право на оренду приміщення оцінено радою засновників і погоджено з власником приміщення, тобто визначено справедливу (первісну) вартість такого НА. По закінченні терміну дії угоди (терміну дії прав) вартість цих прав амортизується до нульового значення і нематеріальний актив (право на оренду приміщення) списується з балансу (проведення № 11 у Табл..3). Однак це не означає, що в ході амортизації внесеного засновником НА знецінюється його частка в статутному капіталі. І тим паче не означає, що частка вибуває. Ця ситуація лише на перший погляд здається незвичайною, бо насправді такий специфічний внесок засновника, як НА у вигляді прав на оренду приміщення, що належить йому, і після списання цього активу з балансу залишається на підприємстві у вигляді накопичених і капіталізованих в інших активах амортвідрахувань.

Ці амортвідрахування капіталізувалися у різних активних формах, у тому числі і в грошовій. Отже, при виході зі складу учасників цій особі буде що повертати з каси. Це буде сума, яка дорівнюватиме первісній вартості внесеного колись НА. Можливим є повернення внеску і в інших формах: товарами, основними засобами тощо, але в будь-якому разі вартість цих активів повинна дорівнювати сумі накопичених амортвідрахувань.

Табл.3

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано внесок від засновника
(Фактом отримання можна вважати реєстрацію договору)
1223 46 30000
Протягом терміну використання приміщення:
2. Нараховується амортизація одним з п’яти методів, вказаних в ПБО 7, відповідно до вимог п.27 ПБО 8 23, 91, 92 133 У сумі щомісячної амортизації
3. Нараховуються витрати, понесені підприємством у зв’язку з отриманням доходів від використання приміщення 23, 91, 92 20, 661 та ін. У сумі витрат, що нараховуються щомісячно
4. Відображається касова виручка від використання приміщення (здавання в суборенду тощо) 301 703 У сумі щоденних касових надходжень
5. Нараховується виручка від використання приміщення до отримання від дебіторів
6. Податкові зобов’язання з ПДВ 703 641 ПДВ у складі виручки
7. Виручка від зборів за перевезення за вирахуванням ПДВ визнається доходом звітного періоду 703 791 Ряд.10 – ряд.11
8. Прямі і розподілені непрямі витрати, понесені у зв’язку з експлуатацією приміщення, зараховуються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг – дивлячись чим підприємство займається, використовуючи це приміщення) 903 23, 91 У сумі витрат, що нараховуються щомісяця і відносяться до собівартості кінцевого продукту
9. Собівартість реалізованих списується на зменшення доходів звітного періоду 791 903 Собівартість кінцевого продукту, що сформувалася протягом місяця відповідно до отриманих доходів
10. Адміністративні витрати списуються на зменшення доходів 791 92 Витрати на управління, яких підприємство зазнає щомісяця
Після завершення дії угоди:
11. Списано нематеріальний актив з балансу 133 122 30000
У разі виходу власника приміщення зі складу учасника:
12. Внесок повернено учаснику 46 301 30000

Проведення № 12 виконується лише у разі виходу власника приміщення зі складу учасників. В іншому разі ця частина статутного капіталу продовжує працювати на підприємство, приносячи йому економічні вигоди. Ця частина капіталу після списання НА, формалізованого свого часу як право на оренду приміщення, продовжує функціонувати в інших активних формах, перетворитися на які дала змогу амортизація цього НА.

1 див. п.25 ПБО 8 „Нематеріальні активи”.

2 Дане право надає можливість утримувати плату за перевезення.

3 Можна провести внесок через рахунок 154.