Інвентарна тара

Інвентарна тара, облік якої ведеться на рахунку 115, є багатооборотною тарою тривалого використання. вона не видається під заставу, а постійно перебуває на підприємстві і використовується для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або для забезпечення технологічних процесів виробництва, для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, діжки, чани, малі цистерни тощо), а також для забезпечення торгівельного процесу у роздрібній торгівлі (контейнери, візки, корзини тощо).

Придбання інвентарної тари

Придбання інвентарної тари за безготівковим розрахунком

Табл.1

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Оприбутковано тару, отриману з метою позаоборотного використання 153 631 2500
2. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням 1) 641 631 500
3. Сплачено продавцеві тари 631 311 3000
4. Зараховано придбану тару до складу необоротних активів 115 153 2500
Протягом усього терміну експлуатації
5. Нараховується зношення за одним з п’яти методів, вказаних в п.26 П(С)БО-7 23,
91,
92
132 У розмірі щомісячної амортизації

Придбання інвентарної тари за готівку через підзвітних осіб.

Табл.2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Видано аванс під звіт 372 301 4000
2. Прийнято авансовий звіт про придбання тари1 (оприбутковано придбану тару) 153 372 2500
3. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням 2) 641 372 500
4. Понесені у зв’язку з придбанням тари і відображені підзвітною особою у цьому ж авансовому звіті на підставі переданих до бухгалтерії первісних документів витрати (на відрядження, транспортування, тощо) зараховано до складу капітальних витрат, що формують первісну вартість придбання 153 372 150
5. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням 4) 641 372 30
6. Решта виданих під звіт і не підтверджених фактом понесення витрат коштів повернено підзвітною особою до каси 301 372 1000
7. Придбана тара зараховується до складу “Інших необоротних активів” за історичною (фактичною) собівартістю, що склалася на цей час на рахунку 153 115 153 2650
8. Нараховується зношення за одним з п΄яти методів, вказаних в п.26 П(С)БО-7 23,
91,
92
132 У розмірі щомісячної амортизації

Придбання інвентарної тари через підзвітну особу за умови, коли така особа звітується лише за факт проведення оплати постачальнику.

Табл.3

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Видано аванс підзвітній особі 372 301 4000
2. Прийнято авансовий звіт про оплату за придбання тари, ще не отриманої в розпорядження підприємства2 371 372 3000
3. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням 2) 644 631 500
4. Понесені у зв’язку з придбанням тари і відображені підзвітною особою у цьому ж авансовому звіті на підставі переданих до бухгалтерії первісних документів витрати (на відрядження, транспортування, тощо) зараховано до складу капітальних витрат, що формують первісну вартість придбання 153 372 150
5. Нараховано податковий кредит з ПДВ на витрати, понесені у зв’язку з відрядженням підзвітної особи (проведення одночасне з проведенням 4) 641 372 30
6. Решта виданих під звіт і не підтверджених документально засвідченим фактом понесення витрат коштів повернена підзвітною особою до каси 301 372 1000
7. Отримано від постачальника отриману тару 153 631 2500
8. Раніше нарахований у зв’язку із здійсненням попередньої оплати (через п/о) податковий кредит з ПДВ визнано в розрахунках з бюджетом 641 644

500
9. Розрахунки з постачальником закриваються за рахунок раніше виданого авансу 631 371 3000
10. Підписано акт на виконання послуг транспортною організацією, яка надала послуги з доставки придбаної тари до місця її використання 153 631,
377
700
11. Нараховано податковий кредит з ПДВ на вартість отриманих транспортних послуг (на підставі податкової накладної) 641 631,
377
140
12. Сплачено транспортній організації за виконання послуг з доставки тари від постачальника 631,
377
311 840
13. Придбана тара зараховується до складу інших необоротних активів за історичною (фактичною) собівартістю, що склалася на даний час на рахунку 153 115 153 3350
Протягом усього терміну експлуатації:
8. Нараховується зношення за одним з п’яти методів, вказаних в п.26 П(С)БО-7 23,
91,
92
132 У розмірі щомісячної амортизації

Безкоштовне придбання інвентарної тари.

Табл.4

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Оприбутковано безкоштовно отриману інвентарну тару 115 424 2400
Протягом усього терміну експлуатації:
2. Нараховується зношення за одним з п’яти методів, вказаних в п.26 П(С)БО-7 23,
91,
92
132 У розмірі щомісячної амортизації

У цьому випадку слід зазначити, що оскільки підприємство не зазнає жодних витрат при безкоштовному придбанні, то проведення цієї операції через рахунок капітальних інвестицій (рахунок 153) втрачає сенс. Хоча не буде помилки, якщо таке проведення буде виконано:

Дт Кт
153 424 2400
115 153 2400

Виготовлення інвентарної тари власними силами підприємства.

Табл.5

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Списано матеріали на виготовлення інвентарної тари 153 201 500
2. Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим виготовленням тари 153 661 150
3. Нараховано соціальні збори, що сплачуються за рахунок роботодавця (підприємства):
  1. пенсійний збір;
  2. збір на соціальне страхування;
  3. збір на соціальне страхування на випадок безробіття
153
153
153
651
652
653
48
6
2
4. Нараховано амортизацію основних засобів, які експлуатувалися з метою виготовлення тари 153 131 20
5. Готова до використання за призначенням інвентарна тара оприбутковується за фактичною (історичною) собівартістю 115 153 726
Протягом усього терміну використання:
6. Нараховується зношення за одним з п’яти методів, вказаних в п.26 П(С)БО-7 23,
91,
92
132 У розмірі щомісячної амортизації

Виготовлення інвентарної тари на замовлення підприємства.

Підприємство уклало угоду з іншим підприємством на виготовлення спеціальної тари для потреб власного виробництва. В договорі вказано, що тара виготовляється з матеріалів виконавця і силами виконавця, а доставка тари від виконавця до замовника здійснюється силами і за рахунок замовника. Після укладення угоди, перед початком виконання замовлення, замовник сплачує виконавцеві аванс у розмірі 50% вартості замовлення.

Табл.6

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Сплачено аванс виконавцю робіт з виготовлення спеціальної тари (аванс сплачено у розмірі 50%) 371 311 6000
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ у зв’язку з виплатою авансу (проведення одночасне з проведенням 1) 644 631 1000
3. Підписано акт виконання робіт (100% виконання) 153 631 1000
4. Нараховано податковий кредит у зв’язку з підписанням акту виконаних робіт (проведення одночасне з проведенням 3) 641 631 2000
5. Скасовано раніше нарахований (проведення 2) податковий кредит 641 644 1000
6. Нараховано заробітну плату водіям і робітникам, що супроводжували вантаж в дорозі 153 661 500
7. Нараховано соціальні збори, що сплачуються за рахунок роботодавця (підприємства):
  1. пенсійний збір;
  2. збір на соціальне страхування;
  3. збір на соціальне страхування на випадок безробіття
153
153
153
651
652
653
160
20
7
8. Нараховано амортизацію автомобіля, яким було перевезено вантаж 153 131 50
9. Готова до використання за призначенням інвентарна тара оприбутковується за фактичною (історичною) собівартістю 115 153 10737
Протягом усього терміну експлуатації:
10. Нараховується зношення за одним з п’яти методів, вказаних в п.26 П(С)БО-7 23,
91,
92
132 У розмірі щомісячної амортизації

Припустимо, що через деякий час підприємство вирішило продати всю тару, яку колись замовляло (див. дані табл.6.) і потім використовувало для потреб необоротного характеру.

В нижченаведеному прикладі (табл.7) ми припускаємо, що настав той час, коли використовувана таким чином тара досягла своєї ліквідаційної вартості і надалі не може використовуватись за прямим призначенням.

Отже, первісна вартість інвентарної тари становить 10737, ліквідаційна (а зараз вона збігається з залишковою, тобто балансовою) вартість дорівнює 3500грн., зношення – 7237грн.

Продаж (вибуття) інвентарної тари

Продаж інвентарної тари, яка була в експлуатації і залишкова вартість якої досягла ліквідаційної.

Табл.7

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Призначену до продажу інвентарну тару передано покупцеві за вартістю, зазначеною в договорі (продажна вартість плюс ПДВ) 361 742 6960
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з передачею інвентарних об’єктів покупцеві (проведення одночасне з проведенням 1) 742 641 1160
3. Передані інвентарні об’єкти списано в реалізацію за залишковою (балансовою) вартістю 972 115 3500
4. Списано суму зношення переданих інвентарних об’єктів 132 115 7137
5. Дохід від продажу інвентарної тари визнано доходом звітного періоду 742 793 5800
6. Собівартість реалізованої інвентарної тари списано на зменшення доходів звітного періоду 793 972 3500
7. Нараховано прибуток від реалізації 793 441 2300
8. Отримано оплату від покупця 311 361 6960

Продаж використаної інвентарної тари на металобрухт у зв’язку з ліквідацією.

Табл.8

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Інвентарну тару, яка підлягає ліквідації, списано в частині залишкової (балансової) вартості 976 115 700
2. Списано зношення інвентарної тари яка підлягає ліквідації 132 115 3800
3. Нараховано ПДВ за вимогами п.4.9. Закону про ПДВ (проведення одночасне з проведенням 1) 976 641 140
4. Оприбутковано металобрухт, отриманий від ліквідації інвентарної тари 209 746 700
5. Вартість отриманого металобрухту визнано доходом звітного періоду 746 793 700
6. Витрати, понесені у зв’язку з ліквідацією (собівартість ліквідованої інвентарної тари), списано на зменшення доходів 793 976 840
7. Металобрухт передано до пункту збирання відходів (в цінах, призначених підприємством-приймальником плюс ПДВ) 361 712 480
8. Нараховано ПДВ у зв’язку з реалізацією металобрухту (проведення одночасне з проведенням 7) 712 641 80
9. Зданий металобрухт списано в реалізацію 977 209 700
10. Дохід від продажу металобрухту визнано доходом звітного періоду 712 793 400
11. Собівартість реалізованого металобрухту списано на зменшення доходів звітного періоду 793 977 700
12. Визначено фінансовий результат від ліквідації інвентарної тари і подальшого продажу її якості металобрухту (збитку), червоним сторно 793 442 440
13. Отримано оплату від приймальника металобрухту 311 361 480

Вказана схема проведень (табл.8) виконана у цілковитій відповідності з вимогами ПБО 7, Інструкції № 291 і ЗУ про ПДВ. Однак цей приклад потребує аналізу, щоб з’ясувати, чи справді все так добре виходить, якщо цих вимог дотримуватись.

Інвентарна тара

Отже, підприємство, яке спочатку ліквідувало інвентарну тару, а металобрухт, на який ця тара перетворилася, реалізувало, зазнає збитків у сумі 440грн.

З них: 140грн. – ПДВ, нараховане за вимогами п.4.9. Закону про ПДВ, і 300грн. – різниця між виручкою (в цінах приймальника) і собівартістю металобрухту: 400 – 700 = 300. Якщо в останньому випадку збитки (300грн.) є цілком виправданими, адже здавальник металобрухту не може диктувати ціни приймальнику, то отримання збитків у результаті невиправданого (але законного) завишення зобов’язань з ПДВ (140грн) зрозуміти неможливо. Здається, було б справедливо в таких випадках дозволяти коригування (сторнуванням чи зворотним проведенням) раніше нарахованих (у зв’язку з ліквідацією) податкових зобов’язань.

Безкоштовна передача використаної інвентарної тари іншим суб’єктам.

Табл.9

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
Списання тари з балансу:
1. Передано інвентарну тару новому власнику (за балансовою вартістю) 377 115 1800
2. Списано суму нарахованого зношення 132 115 2200
Утворення збитків від безкоштовної передачі:
3. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із звичайної вартості (звичайна ціна дорівнює балансовій (залишковій) вартості) (проведення одночасне з проведенням 1) 377 641 2160
4. Відображено збитки від безкоштовної передачі 442 377 3960

1 Це проведення (оприбуткування) є можливим лише у разі, коли до авансового звіту додається не лише квитанція про оплату, а й видаткова накладна на отримання підзвітною особою тари, видана продавцем.

2 Це проведення виконується у разі, коли підзвітна особа до авансового додала лише квитанцію про оплату і не додала документа про отримання тари (видаткової накладної).