Тимчасові не титульні споруди

Діючим Планом рахунків не передбачено рахунка “некапітальні роботи” (рах.30 за старим Планом). Будівельні підрядні організації враховують витрати на зведення тимчасових (нетитульних) споруд, роботи з переобладнання та пристосування будівель та споруд для обслуговування будівництва у складі накладних (загальновиробничих) витрат, якщо такі витрати передбачені кошторисною вартістю БМР, а договором на будівництво виділено спеціальні асигнування на фінансування цих робіт. Ці загальновиробничі витрати відносяться до собівартості конкретного об’єкта будівництва. Якщо фінансування на цю мету не передбачено, то підрядник враховує такі витрати як поточні витрати звичайної діяльності звітного періоду, а замовник (забудовник) – на рахунку 113 з попереднім калькулюванням первісної вартості таких споруд на рахунку 153.

Організації, котрі ведуть капітальне будівництво господарським способом, враховують витрати на зведення тимчасових нетитульних споруд і роботи з переобладнання та пристосування будівель та споруд для обслуговування будівництва на рахунку 153 з подальшим віднесенням сформованої таким чином первісної вартості цих споруд (робіт) на рахунку 113.

Тимчасові титульні будівлі та споруди зараховуються до складу власних основних засобів та приймаються на облік за первісною вартістю. Тимчасові титульні споруди, що не відносяться до основних засобів, але зводяться за об’єктним кошторисом, а також тимчасові нетитульні споруди, пристосування та облаштування, прийняті на облік в установленому для необоротних активів порядку, включаються до складу малоцінних основних засобів і обліковуються на рахунку 113 “Тимчасові нетитульні споруди”.

Витрати на проведення інших некапітальних робіт (монтаж, демонтаж, ремонт підкранових шляхів (колій), ремонт власних основних засобів, їх ляквідація, а також консервація та знесення зупинених будівництв та ін.) враховуються як будівельними так і небудівельними організаціями на рахунках виробничих витрат та на рахунках інших витрат в загальному порядку.

Облік тимчасових нетитульних споруд умовно складається з трьох етапів:

 1. зведення (створення);
 2. утримання;
 3. ліквідація, або демонтаж.

Первісна вартість тимчасових нетитульних споруд формується з витрат, понесених у зв’язку з виконанням робіт по їх зведенню (встановленню, монтажу).

Вартість робіт, пов’язаних з утриманням цих об’єктів (ремонт і підтримання їх в придатному для обслуговування БМР стані) не включається до їх первісної вартості, а відноситься до складу поточних витрат (див.п.15 П(С)БО-7).

Вартість робіт з ліквідації або демонтування тимчасових нетитульних споруд відноситься до складу витрат звітного періоду.

Зведення тимчасових (не титульних) споруд у зв’язку з веденням капітального будівництва господарським способом.

Табл.1

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Списано матеріали на виконання робіт по зведенню тимчасової споруди відповідно до фізичних обсягів фактичного виконання робіт 153 20 2500
2. Списано МШП, використані у будівництві 153 22 300
3. Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим на цих роботах 153 661 800
4. Нараховано соціальні збори, що сплачуються за рахунок роботодавця:
 1. пенсійне страхування
 2. на соціальне страхування
 3. на соціальне страхування на випадок безробіття
 • 153
 • 153
 • 153
 • 651
 • 652
 • 653
 • 250
 • 30
 • 10
5.. Готовий об’єкт введено в експлуатацію 113 153 3890
Протягом усього терміну експлуатації
6. Нараховано амортизацію одним з п’яти методів, вказаних в п.26 П(С)БО-7 23,
92
132 У розмірі щомісячної амортизації

Ремонт тимчасових (не титульних) споруд, зведених у зв’язку з веденням капітального будівництва господарським способом.

Табл.2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Оприбутковано придбані матеріали для ремонтних робіт 20 631 250
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням1) 641 631 50
3. Сплачено за придбані матеріальні цінності 631 311 300
4. Придбані матеріали використані на ремонт об’єкта 977 20 250
5.. Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим на ремонтних роботах по відновленню ТС 977 661 400
6. Нараховано соціальні збори:
 1. пенсійне страхування
 2. на соціальне страхування
 3. на соціальне страхування на випадок безробіття
 • 977
 • 977
 • 977
 • 651
 • 652
 • 653
 • 125
 • 15
 • 5
7. Витрати, понесені у зв’язку з проведенням ремонтних робіт по відновленню ТС зараховуються на зменшення фінансових результатів звітного періоду 793 977 795

Розбір (демонтаж) тимчасової не титульної споруди після завершення БМР, у зв’язку з якими цю ТС було зведено.

Табл.3

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Донараховано зношення за ставкою 50% вартості, яка амортизується 23, 92 132 945
2. Нараховано витрати, понесені у зв’язку з ліквідацією об’єкта ТС
 1. заробітна плата
 2. збір на пенсійне страхування
 3. збір на соціальне страхування
 4. страховий збір на випадок безробіття
 • 976
 • 976
 • 976
 • 976
 • 661
 • 651
 • 652
 • 653
 • 200
 • 60
 • 8
 • 3
3. Об’єкт ТС списано в частині залишкової вартості 976 113 2000
4. Об’єкт ТС списано в частині зношення 132 113 1890
5. Оприбутковано матеріали після проведення демонтажних робіт1 209 746 2271
6. Вартість оприбуткованих матеріалів визначено доходом звітного періоду 746 793 2271
7. Витрати, понесені у зв’язку з ліквідацією ТС списуються на зменшення доходів 793 976 2271

1 Матеріали оприбутковано за фактичною собівартістю, що склалася в процесі ліквідації будівлі. Надалі, якщо оприбутковані таким чином матеріали реалізуються на сторону, відбувається їх списання з рахунка 209 в реалізацію. При цьому всі проведення з відображення доходів, витрат і визначення фінансового результату виконуються так само, як при відображенні звичайного продажу оборотних активів.