Тара і тарні матеріали

Операції з тарою

Тара – оборотні матеріальні активи, призначені для транспортування, зберігання і продажу продукції.

Тарні матеріали – оборотні матеріальні активи, призначені для виготовлення і ремонту тари.

Тара для упаковки і транспортування продукції підприємства може бути придбаною на стороні або такою, що виготовляється цим підприємством самостійно. На рахунку 204 ведеться облік тільки тієї тари, вартість якої не входить до вартості готових одиниць продукції. Ця тара (та, що на рах.204) є окремо ідентифікованим активом.

Види тари:

 1. дерев’яна тара (ящики, діжки);
 2. картонна тара (ящики з гофрованого і плоского картону);
 3. металева і пластмасова тара (діжки, ящики, бідони, корзини);
 4. скляна тара (банки, пляшки);
 5. тара з тканин та нетканих матеріалів (мішки, пакувальні полотна).

Тарні матеріали:

 1. деталі для збирання ящиків;
 2. тарні клепки;
 3. залізні заготовки для обручів.

При передачі продукції в реалізацію вартість тари, списаної з рахунка 204, вказується у видаткових накладних і рахунках-фактурах окремим рядком.

Тара, в залежності від умов договору з покупцем, може бути зворотною (заставною) або незворотною. Від умов такого договору залежить режим оподаткування ПДВ.

“Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. У разі, коли протягом терміну позовної давності, визначеної законом, з моменту отримання зворотної тари, вона не повертається відправнику, вартість такої зворотної тари включається до бази оподаткування отримувача.” (п.4.6. ЗУ про ПДВ).

Надходження і використання тари і тарних матеріалів на промислових підприємствах

Схема 1.

Схема 1

Операції, показані в Схемі 1, в бухгалтерському обліку відображаються так, як це наведено в типових прикладах (Табл.1, Табл.2).

Типові приклади відображення господарських операцій з тарою і тарними матеріалами

Приклад 1. Відображення операцій виготовлення тари власними силами підприємства-виробника продукції, яка потребує затарювання.

Табл.1.

№ з/п Зміст операції Обороти Підстава для проведення
Дебет Кредит Сума
1. Отримано від постачальника.матеріали для виготовлення тари 2042 631 10000 Накладна, видана постачальником.
2. Видано матеріали у виробництво. 232 2042 8000 Внутрішня накладна, видана матеріально-відповідальній особі.
3. Нараховано з/плату працівникам, зайнятим виготовленням тари. 232 661 5000 Табель обліку робочого часу (для почасовиків), наряд (для відрядників).
4. Нараховано збори на соціальне страхування, що сплачуються за рахунок підприємства1 232 65 1875 Первинний документ не потрібен, підставою служить діюче законодавство, яке зобов’язує ці збори сплачувати за фактом виплати заробітної плати.
5. Нараховано амортизацію основних засобів, які експлуатуються безпосередньо у виробництві тари. 232 131 1500 Підставою служить факт наявності основних засобів, на вартість яких згідно ПБО-7 нараховується амортизація.
6. Нараховано загальновиробничі витрати, що підлягають розподіленню на кожну одиницю продукції (в даному разі тари). 232 91 800 Розрахунок розподілення загальновиробничих витрат.
7. Виготовлену тару здано на склад 204 232 17175 Звіт про виготовлення продукції або внутрішня накладна про переміщення виготовленої тари з цеху на склад.

Приклад 2. Відображення операцій з придбання тари і тарних матеріалів на стороні.

Табл.2.

№ з/п Зміст операції Обороти Підстава для проведення
Дебет Кредит Сума
1. Отримано від постачальника тару і тарні матеріали 204 631 10000 Накладна, видана постачальником.
2. Частину отриманої тари використано для пакування готової продукції 26/т 204 8000 Внутрішня накладна, видана матеріально-відповідальній особі.

У разі укладання письмового договору між продавцем готової продукції і її покупцем про повернення тари, така тара визнається заставною (зворотною). При цьому вартість зворотної тари включається до обсягів реалізованої готової продукції продавця.

Передача зворотної тари покупцеві готової продукції

Табл.3

№ з/п Зміст операції Обороти Підстава для проведення
Дебет Кредит Сума
1. Реалізовано (передано покупцеві) готову продукцію:
 1. собівартість готової продукції
 2. собівартість тари
 3. готова продукція в цінах реалізації
 4. тара по заставних цінах
 • 901
 • 2042
 • 361
 • 361
 • 26
 • 2041
 • 701
 • 377
 • 5000
 • 800
 • 7000
 • 1100
Видаткова накладна, видана покупцеві. В цій накладній вартість готової продукції і вартість тари зазначено окремо.
2. Отримано оплату від покупця 311 361 7000 Банківський документ (виписка)
3. Виручку від продажу готової продукції визнано доходом звітного періоду 701 791 7000 Відвантажувальні документи (див. пров.№1)

Передача зворотної тари покупцеві готової продукції (Облік у продавця)

Табл.4

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
Реалізовано (передано покупцеві) готову продукцію:
1. Собівартість реалізованої продукції 901 26 5000
2. Собівартість переданої зворотної тари 2042 2041 800
3. Готова продукція в цінах реалізації з ПДВ 361 7011 8400
4. ПДВ у складі нарахованої виручки 701 641 1400
5. Виручку від продажу продукції за вирахуванням ПДВ визнано доходом звітного періоду 701 791 7000
6. Отримано від покупця оплату за відвантажену продукцію 311 361 8400
7. Отримано від покупця заставу за тару (тару передано по заставних цінах) 311 377 1100
І варіант. Тару повернено
8. Отримано від покупця зворотну тару 2041 2042 800
9. Повернено покупцеві суму застави 377 311 1100
ІІ варіант. Тару не повернено
8. Суму застави визнано доходом звітного періоду (періоду, в якому визнано факт неповернення) 377 791 (793) 1100
8. Вартість неповерненої тари зараховано до собівартості реалізації 943 2042 800
9. Собівартість “реалізованої” тари зараховано на зменшення доходів звітного періоду 791
(793)
943 800

Отримання товарів у зворотній тарі. (Облік у покупця-заставодавця)

Табл.5.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
Отримання товарів у зворотній тарі:
1. Оприбутковано отримані товари від постачальника 281 631 7000
2. Нараховано податковий кредит
(Пров. одночасне з пров.1)
641 631 1400
3. Оприбутковано зворотну тару поза балансом 023 - 1100
4. Сплачено постачальнику за товар 631 311 8400
5. Сплачено заставу за тару 377 311 1100
І варіант. Тару повернено
6. Повернено постачальнику зворотну тару - 023 1100
7. Отримано від постачальника суму застави 311 377 1100
ІІ варіант. Тару не повернено
6. Нараховано ПДВ на заставну вартість неповерненої тари (за п.4.6. ЗУ про ПДВ) 949 641 220
7. Неповернену вчасно тару списано з позабалансового рахунка - 023 1100
8. Вартість неповерненої тари визнано доходом звітного періоду, тару оприбутковано на баланс.
(Тару оцінено за справедливою вартістю)
284
719
719
793
800
800
9. Втрачену суму застави зараховано на зменшення доходів звітного періоду 949
793
377
949
1100
1100
10. ПДВ на заставну вартість тари зараховано на зменшення доходів звітного періоду 793 949 220

Фінансовий результат, як наслідок неповернення зворотної тари:

Фінансовий результат, як наслідок неповернення зворотної та

Приймання скляної тари від населення

Видача готівки особі, відповідальній за приймання скляної тари від населення, щоденно оформлюється видатковим касовим ордером. В кінці кожного дня невитрачена сума готівки оформлюється прибутковим касовим ордером.

Окремо оформлюється авансовий звіт відповідальною за приймання скляної тари особою на суму невикористаної готівки і вартість прийнятої від населення тари. Окрім цього, відповідальна за прийом склотари особа складає і подає до бухгалтерії щоденний матеріальний звіт.

Табл.6.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Видача готівки підзвітній особі. 372 301 1000
2. Прийом від підзвітної особи прийнятої нею від населення склотари. 284 372 800
3. Повернення від підзвітної особи залишку невитраченої готівки 301 372 200
4. Здача тари магазином до централізованого пункту прийому. 791 284 800
5. Оприбуткування оплати за здану тару. 301 719 800
6. Грошові надходження від зданої скляної тари визнано доходом. 719 793 800

В результаті не виникає а ні прибутків, а ні збитків, оскільки обороти за дебетом рахунка 791 дорівнюють кредитовим оборотам цього рахунка.

При продажу магазином прийнятої від населення тари стороннім особам за договірними (не заставними) цінами дохід від операцій з тарою на рахунку 719 виникає і підлягає оподаткуванню згідно з законодавством.

1 Число умовне.