Права на знаки для товарів і послуг

Відносини, пов’язані з правовою охороною товарних знаків і знаків обслуговування, регулюються Законом України № 3689-ХІІ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. У відповідності з цим Законом правова охорона знаків для товарів і послуг надається на підставі їх державної реєстрації. Власники зареєстрованих знаків володіють виключними правами на користування ними. До державної системи правової охорони інтелектуальної власності,1 згідно цього Закону, відносяться центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших спеціальних державних закладів, що входять до сфери управління вказаного центрального органу виконавчої влади.

Згідно статті 5 Закону, право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і може продовжуватись щоразу на 10 років за клопотанням власника свідоцтва протягом кожного десятого року дії прав.

Публікація про видачу свідоцтва, згідно статті 12 Закону, здійснюється на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва та збору за публікацію. Публікація здійснюється в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтв.

Державна реєстрація знака, згідно статті 13 Закону, провадиться одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва. За визначенням, наведеним в статті 1 Закону, Реєстр – це Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Згідно статті 16 Закону, власник свідоцтва може передавати на підставі договору право власності на знак будь-якій особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва. Також власник свідоцтва має право видати ліцензію на використання знака будь-якій особі, у зв’язку з чим укладається ліцензійна угода.2

Придбання прав на користування товарним знаком іншого підприємства.

Табл.1

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано рахунок до сплати від іншого підприємства за придбання права користування його товарним знаком (на підставі ліцензійного договору). 154 377 30000
2. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням 1) 641 377 6000
3. Сплачено власнику товарного знака за придбані у нього права 377 311 36000
4. Зараховано придбане право маркування продукції товарним знаком іншого підприємства до складу нематеріальних активів 123 154 30000
Протягом усього терміну (але не більше ніж 20 років) дії договору:
5. Нараховується амортизація одним з п’яти методів, вказаних в п.26 ПБО 7, у відповідності з вимогами п.27 ПБО 8 23, 91, 92 133 У розмірі щомісячної амортизації
Після закінчення терміну дії договору (припинення чинності прав на товарний знак):
6. Нематеріальний актив списується з балансу 133 123 30000

Реєстрація прав на користування власним товарним знаком

Табл.2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Нараховано витрат у розмірі оплати послуг з дизайну, виконаних сторонньою організацією 154 377 5000
2. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 1) 641 377 1000
3. Сплачено за дизайнерські послуги 377 311 6000
4. Отримано рахунок до сплати за підготовку документів на патентування товарного знака 154 377 800
5. Нараховано податковий кредит з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 4) 641 377 160
6. Сплачено по рахунку, пред’явленому до сплати за послуги з підготовки документів на патентування 377 311 960
7. Сплачено мито (збір) за подання заявки на реєстрацію товарного знака 377 311 340
8. Вартість сплаченого мита зараховано до капітальних витрат на придбання прав маркування продукції фірмовим знаком 154 377 340
9. Право на користування зареєстрованим товарним знаком зараховано до складу нематеріальних активів за первісною вартістю (проведення виконується після державної реєстрації знака і отримання свідоцтва)3 123 154 6140
10. Нараховується амортизація одним з п’яти методів, вказаних в п.26 ПБО 7, у відповідності з вимогами п.27 ПБО 8 23, 91, 92 133 У розмірі щомісячної амортизації

Випадків вибуття таких нематеріальних активів як права на користування товарними знаками раніше, ніж закінчиться термін дії патенту, ліцензії чи угоди в практиці не зустрічається, оскільки таке дострокове вибуття не має жодного сенсу. Отже, здається, і немає сенсу показувати бухгалтерські проведення таких неправдоподібних операцій. Хоча в такому разі усе було б ще простіше, ніж при ліквідації основних засобів.

Дт Кт
976 123 – на суму залишкової вартості НА
133 123 – на суму амортизації НА.

У разі ж придбання одним підприємством права на користування товарним знаком іншого підприємства, таке придбання буде придбанням прав і зовсім не означатиме, що підприємство-продавець позбувся прав користування власноруч розробленим знаком. Тобто такий продаж прав – не є їх вибуттям з балансу продавця (запатентованого власника знаку).

Також у випадках користування товарними знаками про такі операції як: внесення до статутного капіталу, бартерний обмін (а тим паче “подібними” активами) не може бути й мови.

Щоправда, може статися, що підприємство при заснуванні дочірнього підприємства “вносить” права на використання свого товарного знаку до статутного капіталу заснованого таким чином підприємства. Але навряд чи цей випадок можна вважати серйозним. Адже материнське підприємство зацікавлено в більш відчутних (на дотик) внесках до своїх дочірніх підприємств ніж ефемерний актив – товарний знак. Тим паче, що в цьому разі його можна передати безкоштовно. Материнському підприємству потрібно, щоб дочірнє підприємство діяло, отже, йому потрібні обігові кошти у формі реальних активів, які одразу можна запустити в обіг. А товарний знак, правом користування яким материнське підприємство наділяє своє дочірнє – це лише безкоштовний додаток до основного вкладу, інструмент, за допомогою якого дочірнє підприємство отримує можливість прорватися на ринок товарів і послуг швидше від своїх конкурентів, котрі правом користуватися таким товарним знаком не володіють.

Коли вже зайшла мова про безкоштовне надання таких прав, то варто нагадати, що жодних бухгалтерських проведень у таких випадках не виконується. З тієї причини, що ознак вибуття таких прав з балансу материнського підприємства не спостерігається. І якщо у випадках внесення чогось матеріального (наприклад об’єктів основних засобів) материнським підприємством до статутного капіталу дочірнього справедливу вартість цих матеріальних активів можна визначити шляхом прирівнювання її до ринкової вартості на аналогічні активи, то у випадках внесення товарних знаків таку оцінку навіть приблизно зробити неможливо. Ну хто може достовірно визначити “ринкову вартість” великої жовтої букви “М”, що світиться над ресторанами швидкого обслуговування?

1 Законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і Постановою КМУ від 22.05.2001р. № 543 товарні знаки віднесено до об’єктів інтелектуальної власності.

2 Див. п.7 і п.8 статті 16.

3 Статтею 16 Закону визначено: «Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки». Отже, в нашому прикладі можна було б зарахувати товарний знак до складу НА значно раніше. Однак ми цього робити не стали, оскільки первісна вартість НА на той час була ще остаточно несформованою.