Права користування природними ресурсами

Права користування природними ресурсами виникають у суб’єктів підприємницької діяльності з моменту отримання ними спеціальних дозволів (ліцензій). Термін дії спеціальних дозволів (ліцензій) згідно ст.15 Кодексу України “Про надра” може бути необмеженим (постійним) і тимчасовим (від 5 до 20 років).

Кодексом визначено такі види користування надрами:

  1. геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
  2. видобування корисних копалин;
  3. будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
  4. створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.);
  5. задоволення інших потреб.1

Згідно статті 28 Кодексу, плата за користування надрами справляється у вигляді:

  1. платежів за користування надрами;
  2. відрахування за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
  3. збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій);
  4. акцизного збору (по окремих видах мінеральної сировини).

Оскільки відрахування за геологорозвідувальні роботи та акцизний збір належать до обов’язкових бюджетних платежів, то до нематеріальних активів, очевидно, зараховуються платежі за користування надрами і сплата збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій). Звісно, якщо вартість такої ліцензії є істотною, щоб зараховувати її до складу вартості необоротних (в даному разі нематеріальних) активів. При цьому також слід враховувати, що платежі за користування надрами є щорічними і одноразовими. Тому до таких нематеріальних активів повинні зараховуватись тільки одноразові платежі на тривалий (більше одного року) термін користування надрами, або ті щорічні, які здійснено на декілька років наперед. І ще одне уточнення: щорічні платежі можуть сплачуватися наперед не більш ніж на три роки.

Згідно п.3.1. Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженої Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства Фінансів України, Мінпраці та соціальної політики України від 08.02.2001р. №37/45/73/44, плата за користування надрами справляється за обсяги наданого для користування підземного простору (ділянки) надр із урахуванням корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання. Суми плати за користування надрами, згідно п.5.1. Інструкції визначаються платниками самостійно і обчислюються щороку, виходячи з активного обсягу зберігання газу, нафти і розмірів площ підземних просторів та природних порожнин, що використовуються для витримування виноматеріалів, вирощення грибів тощо. Приклади розрахунків сплати за користування надрами наведені в додатку до Інструкції.

Отримання права на користування надрами для зберігання природного газу.

Для того, щоб показати баланс, ми припускаємо, що підприємство щойно зареєстровано. При цьому витрати на організацію підприємства (плата за юридичні послуги, за реєстрацію тощо) задля спрощення прикладу домовимося не враховувати.

Табл.1.1

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Оголошено розмір статутного капіталу 46 40 500 000
2. Внесено частину коштів до статутного капіталу 311 46 200 000
3. Сплачено збір за видачу ліцензії на користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. 377 311 800
4. Отримано ліцензію2 92 377 800
5. Нараховано оплату за користування підземними пористими геологічними утвореннями (надрами) на термін 3 роки 154 377 36 000
6. Сплачено за користування надрами 377 311 36 000
7. Оприбутковано нематеріальний актив (право на користування надрами) за первісною вартістю 121 154 36 000
8. Витрати на отримання ліцензії списано на зменшення доходів 791 92 800

Баланс на початок діяльності

№ рядка Актив Пасив
Стаття Сума Стаття Сума
Нематеріальні активи:
010 залишкова вартість 36 000
011 Первісна вартість 36 000
012 Знос -
230 Грошові кошти 163 200
300 Статутний капітал 500 000
360 Неоплачений капітал 300 000
350 Непокритий збиток 800
Баланс 199 200 Баланс 199 200

Надалі підприємство протягом терміну, на який поширюється отримане право, нараховує амортизацію на отриманий нематеріальний актив (у вигляді прав на користування природними ресурсами) за одним з п’яти методів, зазначених в п.26 ПБО-7 за вимогами п.27 ПБО-8. Після першого року експлуатації надр баланс в частині, що відображає вартість нематеріальних активів зміниться, залишкова вартість НА зменшиться і з’явиться сума зношення.

Слід зазначити, що схема проведень, наведених в таблиці 1 може застосовуватись лише у випадках, коли підприємство здійснює одноразовий платіж одразу за декілька (але не більше ніж на три) років наперед. Адже необоротними нематеріальними активами можуть називатися лише такі нематеріальні активи, термін використання яких перевищує один рік. У разі ж здійснення таким підприємством щорічних платежів, оплата за користування природними ресурсами у повному обсязі списується на витрати звітного періоду (року). Разом з тим, зважаючи на принцип відповідності, здається більш раціональнішим в момент нарахування такого щорічного платежу зарахувати цю суму до витрат майбутніх періодів, а потім щомісячно зараховувати рівними частками (1/12) до витрат звітного періоду:

Дт Кт
377 311 – на суму щорічної оплати за користування природними ресурсами
39 377 – на суму витрат в розмірі щорічної оплати за користування природними ресурсами
23(92) 39 – на суму, що дорівнює 1/12 частки щорічної оплати (списувати щомісяця).

Отже, оплата за користування природними ресурсами, яка обчислюється, нараховується і сплачується щорічно, нічого спільного з необоротними нематеріальними активами не має. А значить і на рахунку 121 не обліковується. А значить, висвітлення цієї теми не є завданням цього спецвипуску.

Аналогічно із щоквартальною оплатою. Такою, наприклад, яка наведена у прикладі 2 Додатку до Інструкції №37/45/73/44.3 Щоквартальна оплата за використання природної порожнини має зараховуватись до складу витрат майбутніх періодів і протягом року, рівними частками, зараховуватись до складу адміністративних (або виробничих) витрат відповідного місяця, отже, на зменшення доходів.

В іншому разі, якщо вартість ліцензії виявиться відносно високою, її без сумніву можна зарахувати до нематеріальних активів і в подальшому нараховувати амортизацію протягом терміну дії прав, наданих підприємству цим документом. Продемонструємо це на прикладі, аналогічному попередньому.

Табл.1.2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Оголошено розмір статутного капіталу 46 40 500 000
2. Внесено частину коштів до статутного капіталу 311 46 200 000
3. Сплачено за отримання ліцензії на користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. 377 311 8000
4. Отримано ліцензію. 154 377 8000
5. Нараховано оплату за користування підземними пористими геологічними утвореннями (надрами) за перший рік 39 377 12000
6. Суму оплати за користування надрами в частині, яка становить 1/12 щорічної оплати зараховано до складу витрат першого місяця роботи. 23, 91, 92 39 1000
7. Сплачено за користування надрами у першому році діяльності 377 311 12000
8. Оприбутковано нематеріальний актив (право на користування надрами) за первісною вартістю 121 154 8000
9. Оплату за користування надрами зараховано на зменшення доходів першого місяця діяльності 791 92 1000

Баланс на початок діяльності

№ рядка Актив Пасив
Стаття Сума Стаття Сума
Нематеріальні активи:
010 залишкова вартість 8 000
011 Первісна вартість 8 000
012 Знос -
230 Грошові кошти 180 000
270 Витрати майбутніх періодів 11000
300 Статутний капітал 500 000
360 Неоплачений капітал 300 000
350 Непокритий збиток 1000
Баланс 199 000 Баланс 199 000

Надалі підприємство протягом терміну, на який поширюється отримане право, нараховує амортизацію на отриманий нематеріальний актив (у вигляді прав на користування природними ресурсами) за одним з п’яти методів, зазначених в п.26 ПБО 7 за вимогами п.27 ПБО 8. Після першого року експлуатації надр баланс в частині, що відображає вартість нематеріальних активів зміниться, залишкова вартість НА зменшиться і з’явиться сума зношення. Різниця між первісною вартістю НА (рядок 011) і зношенням (рядок 012) буде дорівнювати залишковій вартості цих НА (рядок 010). По завершенні терміну дії ліцензії настає необхідність списання НА з балансу.

Припустимо, що ліцензію на користування підземними пористими геологічними утвореннями для зберігання природного газу було отримано на 5 років. Отже і термін використання цього НА дорівнює 5 рокам. По завершенні цього терміну баланс в частині відображення статей НА буде виглядати так:

010 залишкова вартість -
011 Первісна вартість 8 000
012 Знос 8 000

Отже, залишається виконати останнє проведення (див. Табл.3)

Табл. 1.3

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
По завершенні терміну дії ліцензії (через 5 років):
1. Нематеріальний актив списується з балансу 133 121 8000

Отже, баланс в частині відображення статей НА буде виглядати так:

010 залишкова вартість -
011 Первісна вартість -
012 Знос -

Тобто, всі показники НА будуть нульовими.

Отримання права користування надрами з метою їх розробки (видобутку корисних копалин)

І варіант. У випадку укладання страхової угоди на умовах одноразового внесення страхової суми на весь період розробки.

Табл.2.1.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Сплачено збір за видачу ліцензії на користування надрами з метою видобутку корисних копалин. 377 311 80000
2. Отримано ліцензію 154 377 80000
3. Сплачено страхову суму (після укладання угоди про обов’язкове страхування) 377 311 15000
4. Отримано страховий поліс 154 377 15000
5. Оприбутковано нематеріальний актив (право на користування надрами) за первісною вартістю 121 154 95000
Протягом терміну дії ліцензії:
6. Нараховується амортизація одним з п’яти методів, вказаних в п.26 ПБО 7, у відповідності з вимогами п.27 ПБО 8 23, 91, 92 133 У розмірі щомісячної амортизації
По закінченні терміну дії ліцензії:
7. Списано нематеріальний актив з балансу 133 121 95000

ІІ варіант. У випадку укладання страхової угоди на умовах регулярного (помісячного) внесення страхової суми протягом періоду розробки.

Табл.2.2.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Сплачено збір за видачу ліцензії на користування надрами з метою видобутку корисних копалин. 377 311 80000
2. Отримано ліцензію 154 377 80000
3. Сплачено страхову суму за перший місяць розробки (Після укладання угоди про обов’язкове страхування) 377 311 250
4. Отримано страховий поліс 92 377 250
5. Оприбутковано нематеріальний актив (право на користування надрами) за первісною вартістю 121 154 80000
Протягом терміну дії ліцензії:
6. Нараховується амортизація одним з п’яти методів, вказаних в п.26 ПБО 7, у відповідності з вимогами п.27 ПБО 8 23, 91, 92 133 У розмірі щомісячної амортизації
По закінченні терміну дії ліцензії:
7. Списано нематеріальний актив з балансу 133 121 80000

ІІІ варіант. У випадку укладання страхової угоди на умовах регулярного (щорічного) внесення страхової суми протягом періоду розробки.

Табл.2.3.

№ п/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Дт Кт Дт Кт
1. Сплачено збір за видачу ліцензії на користування надрами з метою видобутку корисних копалин. 377 311 80000
2. Отримано ліцензію 154 377 80000
3. Сплачено страхову суму за перший рік розробки. (Після укладання угоди про обов’язкове страхування) 377 311 3000
4. Отримано страховий поліс 39 377 3000
5. Оприбутковано нематеріальний актив (право на користування надрами) за первісною вартістю 121 154 80000
Щомісяця протягом першого року користування надрами:
6. Витрати на страхування в частині, що припадає на один місяць, зараховуються до складу витрат звітного місяця 92 39 250
Протягом терміну дії ліцензії:
7. Нараховується амортизація одним з п’яти методів, вказаних в п.26 ПБО 7, у відповідності з вимогами п.27 ПБО 8 23, 91, 92 133 У розмірі щомісячної амортизації
По закінченні терміну дії ліцензії:
8. Списано нематеріальний актив (право користування надрами) з балансу 133 121 80000

1 Так в Кодексі.

2 В даному разі автор не вважає вартість ліцензії настільки істотною для такої категорії підприємств як «нафто- газосховищні», щоб включити суму 800грн. до необоротних активів. Щоправда, це не означає, що проведення Дт154 Кт377 за таких обставин неможливе.

3 Інструкція про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженої Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства Фінансів України, Мінпраці та соціальної політики України від 08.02.2001р.