Оренда основних засобів (лізинг)

За визначенням, даним у ПБО 14, оренда — це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. За стандартом це визначення однаковою мірою стосується і фінансової, і операційної оренди.

Проте між фінансовою орендою (фінансовим лізингом) і операційною орендою (операційним лізингом) є суттєва різниця. І що б там не говорили, і які б ознаки не наводили,1 а полягає вона у тому, що фінансовий лізинг є однією з форм довгострокового кредитування, а операційний лізинг (у нас його частіше називають операційною орендою) – це і є „надання права користування” протягом певного терміну. Звідси назва – фінансовий лізинг, бо такий лізинг вирішує питання фінансування суб’єктів, котрі потребують коштів на придбання необоротних активів; і назва – операційний лізинг походить від слова операція,2 бо такий лізинг вирішує питання забезпечення основними засобами з метою їх використання у своїй діяльності протягом певного терміну ведення певних операцій.

Фінансовий лізинг є довгостроковою фінансовою угодою на придбання майна орендарем (лізингоотримувачем). У такому разі лізингоотримувач повинен обліковувати лізинг як покупку майна з відповідними довгостроковими зобов’язаннями стосовно власника цього майна (лізингодавця).

У цілому фінансовий лізинг представляє собою довгостроковий кредит, наданий у формі необоротних активів за посередництвом третьої особи між виробником (постачальником) і покупцем – лізингодавця. Роль лізингодавця полягає у тому, що ця особа купує майбутній об’єкт лізингу у постачальника з тим, щоб передати його іншій особі в оренду з подальшим викупом – лізингоотримувачу. Таким чином, лізингоотримувач задовольняє свої потреби в необоротних активах, не маючи достатньої суми коштів на покупку і не звертаючись у банк по кредит; лізингодавець отримує свою вигоду – відсотки за надання кредиту у складі орендних платежів, і третя особа – продавець об’єкта знаходить збут свого товару без надання відстрочки.

Лізингові платежі, що регулярно здійснюються лізингоотримувачем, згідно зі статтею 16 ЗУ про фінансовий лізинг, можуть включати:

  • суму, яка відшкодовує частину вартості об’єкта лізингу (під цією сумою слід розуміти величину, що дорівнює амортизації об’єкта, або іншу частку, розмір якої узгоджено договором лізингу);
  • платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно (під цією сумою слід розуміти відсотки за кредит, яким по суті є лізинг, простіше кажучи, орендну плату);
  • компенсацію відсотків за кредит (очевидно, у випадку, коли лізингодавець з метою здійснення даної операції сам був змушений скористатися кредитом);
  • компенсацію лізингодавцю інших витрат, які можуть виникати у зв’язку з цією операцією (наприклад, компенсація страхових платежів за договором страхування об’єкта лізингу, якщо страхування проводилось від імені лізингодавця, а також компенсація транспортних витрат, якщо доставка проводилася коштами лізингодавця).

І так далі, але скільки б складових не включали за умовами договору лізингові платежі, лізингоотримувач до капітальних інвестицій на придбання об’єкта відносить тільки ту частину лізингових платежів, яка компенсує лізингодавцю вартість об’єкта, за якою той придбав його у свого постачальника (виробника). Усі інші витрати – відсотки, страховки тощо лізингоотримувач зараховує до складу фінансових витрат звітного періоду, тобто на рахунок 95 „Фінансові витрати”. І саме ця частина у податковому обліку зараховується до валових витрат лізингоотримувача і до валових доходів за фактом їх нарахування до сплати (якщо не було попередньої) – у лізингодавця.

Таким чином, в обліку лізингоотримувача рахунок 53 за кредитом кореспондує з трьома рахунками:

  • 151 (152, 153), якщо отримує об’єкт, ще не готовий до експлуатації, або 103 (104, 105), якщо одразу вводить об’єкт в експлуатацію; за цим проведенням відображається вартість об’єкта як такого;
  • 951 на суму відсотків за кредит (суто орендна плата);
  • 952 на суму, що включає усі інші, передбачені договором, платежі.

В усіх нижченаведених прикладах ми не зупиняємося на докладних підрахунках розмірів сум амортизації і часток орендних платежів. Усі числа в прикладах узагальнені. Мета наведення цих прикладів — суто показ послідовності виконання бухгалтерських проведень.

Фінансова оренда (фінансовий лізинг)

Податковий аспект

Згідно з пп. 8.5.2 статті 8 Закону про оподаткування прибутку, в орендодавця балансова вартість відповідної групи основних фондів зменшується на вартість основних фондів, переданих у фінансову оренду, у порядку, передбаченому для продажу основних фондів. Відповідно до цього орендар збільшує балансову вартість такої групи основних фондів у порядку, передбаченому для придбання.

Основні фонди, передані у фінансову оренду, включаються до складу основних фондів орендаря.

Згідно з пп. 3.2.2 Закону про податок на додану вартість, не є об'єктом оподаткування операції зісплати процентів або комісій у складі орендних (лізингових) платежів, нарахованих на вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається у рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу).

Це означає, що з усіх лізингових платежів оподатковується лише сума, яка становить власне вартість об’єкта лізингу. При цьому датою виникнення податкових зобов’язань лізингодавця є дата фактичної передачі об’єкта лізингу в користування лізингоотримувачу (див. пп.7.3.4 ЗУ про ПДВ), а датою виникнення податкового кредиту у лізингоотримувача є дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу (пп.7.5.3 ЗУ про ПДВ).

Та частина лізингових платежів, яка становить плату за користування об’єктом (власне плата за лізинг), не оподатковується так само як не оподатковуються відсотки по кредитах, бо по суті це й є відсотки за кредит, наданий лізингоотримувачу.

Таким чином виходить, що лізингова діяльність не обкладається ПДВ так само, як не обкладається цим податком кредитні операції, які проводять фінансово-кредитні установи. Слід підкреслити: лізингова діяльність відноситься до фінансово-кредитної галузі, і лізингом, як правило, займаються профільні (спеціально з цією метою створені) підприємства. Хоча це не виключає випадків, коли лізингодавцем виступає будь-який інший суб’єкт підприємницької діяльності, однак у цьому разі така разова операція може розглядатися як операція з надання кредитів з метою отримання відсотків, на що далеко не кожне підприємство уповноважене.

Різниця між фінансовим лізингом і звичайним кредитом у тому, що у лізинговій операції можуть брати участь більше двох осіб (як правило, це три сторони: позикодавець, позичальник і постачальник), а у кредитній лише дві: позикодавець і позичальник.

Бухгалтерський аспект.

З деяких питань бухгалтерський аспект проведення операцій фінансового лізингу збігається з податковим. Зокрема, так само, як і в податковому обліку, об'єкт фінансової оренди враховується у складі основних засобів (фондів) орендаря.

Згідно з п. 5 ПО 14, орендар зараховує на свій баланс отриманий у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання. Як актив цей об'єкт оприбутковується на відповідний субрахунок рахунка 10, а як зобов'язання — на рахунок 531 «Зобов'язання з фінансової оренди».

Втім, з цього приводу варто зауважити, що «стандартний» вислів про те, що орендар зараховує на баланс як зобов'язання саме об'єкт, а не суто зобов'язання з оренди цього об'єкта, насправді некоректне. Зобов'язання — це не об'єкт, бо сам об'єкт (фізична одиниця) — в активах. Просто зобов'язання, що виникають одночасно з отриманням об'єкта, за правилами рівноваги (балансу) завжди дорівнюють вартості отриманого активу. Зобов'язання виникають хоча й одночасно з отриманням активів, але все ж зобов'язання — це не є той самий актив (об'єкт) як щось предметне, зобов'язання не мають предметної форми, зобов'язання — це обставини, борг врешті-решт, а борг — це не об'єкт.

Амортизацію взятих у фінансову оренду основних засобів нараховує орендар, оскільки разом із об'єктом орендодавець передав орендареві всі ризики і вигоди від використання цього активу.

Як уже було зазначено, лізингові платежі, згідно з пп. 3.2.2, не є об'єктом обкладення ПДВ, але разом з тим в лізингодавця виникають податкові зобов'язання з ПДВ у зв'язку з передачею об’єкта лізингоотримувачу, а в лізингоотримувача — податковий кредит у зв'язку з його отриманням.

Декілька слів про „дивні” терміни з ПБО 14: гарантована ліквідаційна вартість і мінімальні орендні платежі. Тут усе простіше, ніж може здатися.

Якщо лізингоотримувач не збирається повертати об’єкт лізингу лізингодавцю, то вартість цього об’єкта без врахування лізингових платежів і буде гарантованою ліквідаційною вартістю. Якщо лізингоотримувач за умовами договору має з часом повернути об’єкт лізингодавцю, то гарантованою ліквідаційною вартістю буде вважатися та частина вартості об’єкта, яку лізингоотримувач має намір компенсувати лізингодавцю протягом терміну використання об’єкта.

Вартість об’єкта лізингу, яка гарантовано буде компенсована (чи то цілком, якщо об’єкт має залишитись у лізингоотримувача, чи то частково, якщо об’єкт має повернутися до лізингодавця) плюс суто орендна плата (відсотки за лізинг) становить мінімальні орендні платежі. Інакше кажучи, мінімальні орендні платежі не включають в себе ані відсотків за кредит (до якого, можливо, довелось вдатися лізингодавцю для здійснення цієї операції), ані компенсації страхових платежів, ані транспортних витрат, ані якихось інших, окрім двох пунктів (А і Б) з переліку, наведеного у ст.16 ЗУ про фінансовий лізинг.

В обліку лізингодавця і лізингоотримувача для відображення операцій фінансового лізингу використовуються такі рахунки:

Рахунок Призначення рахунка Примітки
У лізингодавця
161 „Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду” Вартість переданих у фінансовий лізинг активів (чиста інвестиція лізингодавця) плюс ПДВ Рахунок, симетричний рахунку 531 у лізингоотримувача
703 „Дохід від реалізації послуг” Нарахований у зв’язку з передачею активів у фінансовий лізинг дохід з врахуванням ПДВ Використовується у разі, коли лізингові послуги надає профільне підприємство – лізингова компанія
742 „Дохід від реалізації необоротних активів” Нарахований у зв’язку з передачею активів у фінансовий лізинг дохід з врахуванням ПДВ Використовується у разі, коли підприємство передає у фінансовий лізинг власні ОЗ
732 „Відсотки одержані” Нараховані відсотки за кредит (плата за лізингові послуги)3 Рахунок, симетричний рахунку 951 у лізингоотримувача
733 „Інші доходи від фінансових операцій” Нараховані інші лізингові платежі, ніж ті, що вказані пунктами А і Б ст.16 ЗУ про фінансовий лізинг Рахунок, симетричний рахунку 952 у лізингоотримувача
У лізингоотримувача
531 „Зобов’язання з фінансової оренди” Вартість отриманого об’єкта фінансового лізингу Рахунок, симетричний рахунку 161 у лізингодавця
684 „Розрахунки за нарахованими відсотками” Зобов’язання по лізингових платежах, інших, ніж відображені на рахунку 531 (відсотки за кредит та інші платежі – усі, крім тих, що вказані у п.А ст.16) Та ж сума, що у лізингодавця відображається на двох рахунках: 732 і 733.
951 „Відсотки за кредит” Витрати на сплату відсотків за кредит Рахунок, симетричний рахунку 732 у лізингодавця
952 „Інші фінансові витрати” Витрати на сплату усіх інших лізингових платежів Рахунок, симетричний рахунку 733 у лізингодавця

Облік у лізингоотримувача

Таблиця 1

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано об'єкт фінансового лізингу 152 або
103 (104,105)
531 28000
2. Податковий кредит 641 531 5600
3. Нараховано витрати на сплату відсотків (винагорода лізингодавцю) 951 684 220
(щомісяця, протягом терміну дії лізингової угоди)
4. Нараховано інші лізингові платежі, передбачені угодою 952 684 160
(щомісяця, до повного погашення заборгованості по таких платежах
5. Погашення зобов'язань з лізингових платежів:
5.1 В частині, що компенсує лізингодавцю вартість об’єкта 531 311 Поступово, частками, до повного погашення суми 28000
5.2 В частині, яка складається з усіх інших елементів (див. пров.3 і 4) 684 311 380
Після введення в експлуатацію:4
6. Нараховується зношення об'єкта фінансової оренди. (Нарахування відбувається протягом усього терміну експлуатації об'єкта. Один із витратних рахунків* 131 Величина залежить від обраного методу нарахування амортизації.

Примітки до таблиці 1:

* Номер рахунка залежить від характеру витрат, місця і мети експлуатації об'єкта фінансової оренди.

Облік у лізингодавця

Насамперед потрібно зазначити, що випадок, коли у лізинг передаються власні основні засоби (ті, що експлуатувалися у власній діяльності), ми не розглядатимемо.

По-перше, тому, що лізингова діяльність притаманна профільним підприємствам, а право усіх інших суб’єктів на здійснення такої діяльності вельми сумнівне (так само як право надавати фінансові кредити під відсотки).

По-друге, тому, що коли у звичайного (не лізингового) підприємства виникає потреба позбутися якихось своїх об’єктів ОЗ, такі об’єкти просто продають, а щоб було схоже на лізинг – продають з відстрочкою платежу, про що складається відповідна угода. Так само можуть чинити й виробники, організуючи збут своєї продукції на умовах довгострокового кредиту (відстрочки). У першому випадку (коли продаються власні ОЗ) бухгалтерія проводить цю операцію як продаж, тобто списує об’єкт в частині балансової вартості і в частині зношення за відомою схемою проведень. У другому випадку (коли передається власна готова продукція5), таке списання проводиться також як продаж готової продукції з відстрочкою, – нічого незвичайного у такій схемі теж немає. В обох випадках можна отримати відсотки за відстрочку точно у таких же розмірах, як це могло б бути передбаченим лізинговою угодою, якою, до речі, можна й передбачити точно такий же термін відстрочки як термін дії лізингу, якби це була лізингова угода.

Отже, у нижченаведеній схемі проведень, що відображають лізингову операцію у лізингодавця, списання об’єкта лізингу не проводиться через рахунок 10 „Основні засоби” чи 26 „Готова продукція”. На думку автора, це не має жодного сенсу.

Для того, щоб лізингова операція відбулася, потрібні три суб’єкти: лізингодавець, лізингоотримувач, а між ними – постачальник тих активів, яких потребує потенційний лізингоотримувач. Лізингодавець спеціально закуповує такі активи з метою передачі їх у фінансовий лізинг, щоб у свою чергу, отримати економічні вигоди. Отже, він не може оприбуткувати ці активи як основні засоби, бо не експлуатує їх і не має навіть такого наміру. Основними засобами ці активи стануть у того, хто їх отримає у лізинг.

На жаль, діючим планом рахунків не передбачено спеціального для такої діяльності рахунків. Це міг би бути рахунок під назвою „Дохідні вкладення”6 класу 1 „Необоротні активи”, на якому могли б обліковуватись активи, спеціально закуплені з метою передачі їх у користування іншим особам за плату – з метою фінансового лізингу, операційної оренди чи навіть прокату (якщо предмети прокату надто дорогі, щоб їх можна було утримувати на рахунку 116).

Наразі нічого іншого не залишається, як вести облік активів, призначених для передачі у фінансовий лізинг, на рахунку 28 „Товари”. Не зовсім цей рахунок підходить, але це краще, ніж нічого.

Таблиця 2

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано об’єкт від постачальника 28 631 28000
2. Податковий кредит 641 631 5600
3. Сплачено постачальнику 631 311 33600
4. Передано об'єкт у фінансову оренду. (Цим проведенням нараховуються платежі до отримання у сумі, що дорівнює вартості переданого об'єкта основних засобів плюс ПДВ.) 161 703 28000
5. Податкові зобов’язання з ПДВ 703 641 5600
6. Об’єкт списується в реалізацію 903 281 28000
7. Нараховано доходи по лізингових платежах:
7.1 Відсотки (плата за лізинг) до отримання 373 732 220 (щомісяця, протягом терміну дії лізингової угоди)
7.2 Інші лізингові платежі, передбачені угодою7 373 733 160 (щомісяця, до повного погашення заборгованості по таких платежах)8
8. Визнано доходи:
8.1 В частині нарахованої компенсації вартості об’єкта 703 792 28000
8.2 В частині нарахованої за місяць плати за лізингові послуги (відсотки за кредит) 732 792 220
8.3 В частині інших нарахованих за місяць платежів 733 792 160
9. Собівартість об’єкта зараховується на зменшення доходів 792 903 28000
Наступного місяця:
10. Нараховано доходи по лізингових платежах:
10.1 Відсотки (плата за лізинг) до отримання 373 732 220
10.2 Інші лізингові платежі, передбачені угодою9 373 733 160
11. Отримано платежі:
11.1 В частині компенсації вартості об’єкта 311 161 Щомісячна частка від суми 33600
11.2 В частині, що становить усі інші лізингові платежі (отримано за минулий місяць, – див. пров. 8.2 і 8.3) 311 373 380
12. Нараховано доходи по лізингових платежах за поточний місяць:
12.1 Відсотки (плата за лізинг) до отримання 373 732 220
12.2 Інші лізингові платежі, передбачені угодою10 373 733 160
13. Визнано доходи:
13.1 В частині нарахованої за місяць плати за лізингові послуги (відсотки за кредит) 732 792 220
13.2 В частині інших нарахованих за місяць платежів 733 792 160

І так щомісяця: нараховуються лізингові платежі за поточний місяць на рахунках 732 і 733, у поточному місяці отримуються лізингові платежі, нараховані на кінець минулого місяця (включаючи ті, що у найпершому місяці були нараховані проведенням Дт161 Кт703 при передачі об’єкта в лізинг), і т. д. до повного погашення заборгованості лізингоотримувача протягом терміну дії лізингової угоди.

Насамкінець у темі фінансового лізингу не зайвим буде зазначити, що виникнення податкових зобов’язань з ПДВ в момент передачі об’єкта у лізинг (на що дуже часто нарікають платники ПДВ, мовляв, як можна сплачувати ПДВ в момент передачі об’єкта у лізинг, якщо отримання виручки за цей об’єкт розтягується на роки) є цілком справедливим рішенням. Адже лізингодавець в момент оприбуткування такого об’єкта від постачальника нараховує собі податковий кредит рівнісінько у тій же сумі, яку він повинен віддати державі. А це означає, що ПДВ насправді на роки не розтягується; що віддав – те й забрав одразу: податкові зобов’язання (5600) мінус податковий кредит (5600) дорівнює нуль у бюджет.

Операційна (оперативна) оренда

Податковий аспект.

Згідно з пп. 8.5.1 статті 8 Закону про оподаткування прибутку, в орендодавця балансова вартість відповідної групи основних фондів не зменшується на вартість основних фондів, переданих в операційну оренду.11

І не може зменшуватись, оскільки об’єкти, що передаються в операційну оренду, залишаються власністю орендодавця.

За цим же Законом доходи орендодавця (лізингодавця) від операційного лізингу включаються до складу валових доходів, а витрати орендаря (лізингоодержувача) — до складу валових витрат.

Згідно з пп. 3.2.2 Закону про податок на додану вартість, не є об'єктом оподаткування операції з:«надання орендодавцем (лізингодавцем), майна у користування орендарю (лізингоотримувачу) згідно з умовами договору оперативної оренди (лізингу), а також повернення такого майна орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії такого договору;

Однак це не означає, що операції надання послуг оперативного (операційного) лізингу не обкладаються ПДВ. У орендодавця виникають податкові зобов'язання за першою подією (нарахування до отримання або отримання коштів за оренду), а, відповідно, у орендаря також за першою подією (нарахування до сплати або сплата) — податковий кредит.

Бухгалтерський аспект.

З деяких питань бухгалтерський аспект проведення операцій операційного лізингу збігається з податковим. Зокрема, так само, як і в податковому обліку, об'єкт операційної оренди враховується у складі основних засобів (фондів) орендаря.

Амортизація переданих в операційну оренду основних засобів нараховується орендодавцем, оскільки в таких випадках об'єкт залишається на балансі орендодавця. Але, оскільки сам об'єкт операційної оренди експлуатується не в орендодавця, то амортизація (так само, як і інші витрати, пов'язані з передачею основних засобів в операційну оренду), на наш «нестандартний» погляд, повинні відноситися на рахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» тільки у разі, якщо надання послуг з оренди є одним з основних видів діяльності підприємства-орендодавця, на рахунок 23 (91, 92 тощо) — якщо надання послуг з оренди є чи не єдиним видом діяльності підприємства-орендодавця, а на рахунок 977 «Інші витрати звичайної діяльності», — якщо надання послуг з оренди не є основною діяльністю такого підприємства.12

Якщо уважно вчитатися в текст п. 18 ПБО 14: «Витрати орендодавця з укладення угоди про операційну оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими операційними витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце», — можна дійти досить певного висновку, що йдеться тільки про витрати на укладання угоди. Жодних інших витрат, які були б пов'язані безпосередньо з наданням орендних послуг, цей пункт не вимагає зараховувати на рахунок 949. Це важливо розуміти. Хоча, на думку автора цих рядків, усі витрати, так чи інакше пов'язані з наданням орендних послуг, слід вести на одному з обраних для цього витратних рахунків (23, 91 тощо або на рахунку 977), а не виділяти для одноразових витрат з укладання угоди ще й рахунок 949.

Доходи орендодавця визнаються на рахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів», якщо надання послуг з оренди не є основним видом діяльності підприємства, і на рахунку 703 «Дохід від реалізації послуг» — якщо підприємство постійно займається наданням орендних послуг.

Таким чином, виходить, що і в тому, і в іншому випадку доходи і витрати орендодавця з надання орендних послуг мають обліковуватись на відповідних рахунках. На відповідних — це значить: згідно з принципом відповідності, щоб зіставлялися цілком порівнювані величини. Доходи, облік яких ведеться на рахунку 703 (і відповідно переносяться на рахунок 791), повинні порівнюватися з витратами, облік яких ведеться на одному з таких витратних рахунків: 23, 91, 92 тощо. Доходи, облік яких ведеться на рахунку 713 (і відповідно переносяться на рахунок 793), повинні зіставлятися з витратами, облік яких ведеться на рахунку 977.

Що стосується доходів і витрат орендаря, то прямих доходів безпосередньо від того, що об'єкт основних засобів отримано в оренду, звісно, не буває (доходи від реалізації продукції, за його допомогою виготовленої, — інша річ, але то не є доходи від оренди), а облік витрат на утримання орендованого таким чином об'єкта (якщо вони виникають) доцільно вести на тих рахунках витрат, які певною мірою означають мету їх понесення (мету, з якою об'єкт експлуатується), тобто на одному з рахунків: 23, 91, 92 тощо.

Облік в орендаря

Таблиця 3.

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Отримано об'єкт основних засобів в операційну оренду. 01 Х 60000
2. Нараховано щомісячну орендну плату орендодавцю. 23, (91—94) 685 500
3. Нараховано податковий кредит з ПДВ. 641 685 100
І т. д. Так щомісяця нараховуються витрати з оренди і зобов'язання до сплати орендодавцю, які надалі погашаються фактичною сплатою: Д-т 685 К-т 311.

Облік в орендодавця

Надання послуг з оренди — звичайна діяльність орендодавця.

Таблиця 3.1

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції з розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Нараховано орендну плату до отримання за користування об'єктами, зданими в оперативну оренду, в т. ч. ПДВ. (Нарахування відбувається поступово (як правило, щомісяця), протягом терміну дії орендної угоди.) 377 703 600
2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ. 703 641 100
3. Нараховану орендну плату за період визнано доходом звітного періоду. 703 791 500
4. Нараховано зношення об'єкта оперативної оренди. 23, (91—94) 131 150
І т. д. Так щомісяця нараховуються доходи і витрати з оренди, які врешті-решт «зустрічаються» на рахунку 791, де вони, згідно з принципом відповідності, зіставляються між собою і таким чином визначається фінансовий результат. Схема проведень з формування фінансового результату нічим не відрізняється від аналогічних проведень операцій з надання будь-яких послуг.
Погашення заборгованості орендаря відображається, як звичайно: Д-т 311 К-т 377.

Надання послуг з оренди — разова операція

Таблиця 3.2.

Зміст операції Обороти за рахунками
Основні господарські операції Операції з розрахунків за податками Сума
Дт Кт Дт Кт
1. Нараховано орендну плату до отримання за користування об'єктами, зданими в оперативну оренду, у т. ч. ПДВ. (Нарахування відбувається поступово (як правило, щомісяця), протягом терміну дії орендної угоди.) 377 713 600
2. Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ. 713 641 100
3. Нараховану орендну плату за період визнано доходом звітного періоду. 713 793 500
4. Нараховано зношення об'єкта оперативної оренди 977 131 150
І т. д. Так щомісяця нараховуються доходи і витрати з оренди, які врешті-решт «зустрічаються» на рахунку 793, де вони, згідно з принципом відповідності, зіставляються між собою і таким чином визначається фінансовий результат. Схема проведень з формування фінансового результату нічим не відрізняється від аналогічних проведень операцій з надання будь-яких послуг.
Погашення заборгованості орендаря відображається, як звичайно: Д-т 311 К-т 377.

1 Див. визначення терміну Фінансова оренда у ПБО 14 та Фінансовий лізинг у п.1.18 ЗУ про оподаткування прибутку.

2 Opera – робота, дія (лат.).

3 Ті, що значаться у п.Б ст.16 ЗУ про фінансовий лізинг.

4 У разі, якщо об’єкт було оприбутковано на рах.152 (див. пров.1), то потрібно зробити ще одне проведення: Дт10 Кт152.

5 Як приклад, це можуть бути: офісні меблі, складна й дорога офісна техніка, промислове обладнання і багато чого іншого – усе, що покупець може використовувати у своїй діяльності як основні засоби.

6 За аналогією з рахунком „Доходные вложения” плану рахунків, що діє на території Російської Федерації.

7 Крім тих, що значаться у п.А і Б ст.16 ЗУ про фінансовий лізинг.

8 Цей термін може не збігатися з терміном дії лізингової угоди (як правило, закінчується раніше, коли всі такі суми буде компенсовано лізингодавцю).

9 Крім тих, що значаться у п.А і Б ст.16 ЗУ про фінансовий лізинг.

10 Крім тих, що значаться у п.А і Б ст.16 ЗУ про фінансовий лізинг.

11 В Законі про оподаткування прибутку операційна оренда значиться як оперативна.

12 Схоже, авторам П(С)БО 14 здалося, що термін «операційна оренда» самим тільки словом «операційна» зобов'язує і орендодавця, і орендаря вести облік доходів і витрат, пов'язаних з такою орендою, неодмінно на рахунках операційних доходів і операційних витрат. Між тим, не завадило б знати, що «операційність» цієї оренди лише у тому, що переданий в операційну оренду об'єкт використовується в операційній діяльності орендаря. Що ж до орендодавця, то тут усе залежить від того, чи є надання основних засобів в оренду його операційною діяльністю, чи, можливо, ця діяльність є для нього побічною (випадково так сталося, що актив передали в оренду), тобто це інша звичайна діяльність.