Бібліотечні фонди

За пунктом 5 ПБО-7 та пунктом 16 ПБО-2 усі активи, що обліковуються на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи” відносяться до статті основних засобів. Звідси випливає, що до складу інших НМА слід відносити лише такі бібліотечні фонди, які відповідають ознакам, наведеним у визначенні терміну “основні засоби” (абз.8 п.4 ПБО-7), тобто, очікуваний термін корисного використання яких – більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

До складу бібліотечних фондів далеко не всі друковані видання можна відносити, а лише ті, що входять до складу фондів бібліотек, органів науково-технічної інформації, архівів, музеїв та інших подібних установ. Ознакою наявності бібліотечного фонду може бути створена в організації спеціальна бібліотечна служба або включення до штату посади фахівця з бібліотечної справи. В іншому разі друковані видання мають включатися до складу МШП (оборотних активів), рахунок 221, якщо термін їх “корисного використання” є коротшим одного календарного року, або до складу тих же необоротних матеріальних активів, що обліковуються на рахунку 117 “Інші необоротні матеріальні активи”, якщо цей термін є довшим за рік і якщо вартість цих активів “поступово зменшується”.

Що стосується передплатних періодичних видань, то тут відповідь однозначна: їх вартість за фактом здійснення передплати в бухгалтерському обліку відноситься до складу витрат майбутніх періодів, а згодом, по мірі їх отримання, поступово зараховується до складу витрат звітного періоду. Передплатні періодичні видання, якщо вони передплачуються і отримуються не для поповнення бібліотечного фонду, а з метою отримання інформації для здійснення поточної діяльності – є звичайними оборотними активами, які по мірі їх використання цілком списуються на витрати.

Надалі в цьому розділі, оскільки його присвячено необоротним матеріальним активам, ми не розглядатимемо облік придбання і вибуття тих друкованих видань, облік яких ведеться на рахунку 22 “МШП” або вартість яких по мірі їх використання списується на витрати звітного періоду. Наразі предметом нашого розгляду є саме “бібліотечні фонди”, тобто, друковані видання, придбані організацією (суб’єктом підприємницької діяльності), в якої бібліотека виділена в окремий структурний підрозділ, або принаймні в штаті якої значиться фахівець з бібліотечної справи.

Амортизація бібліотечних фондів (за п.27 ПБО 7) може нараховуватись одним з двох способів:

  • в розмірі 50% його вартості, яка амортизується, та решта 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу);
  • в першому місяці використання об’єкта 100% його вартості.

Отже, обираючи перший із способів, ми повинні визначити ліквідаційну вартість, для того, щоб визначити вартість, яка амортизується. Другий же спосіб ні до чого такого нас не зобов’язує. Неважко передбачити, який із способів бухгалтер обере без будь-яких вагань. Однак, у наведених нижче прикладах, про всяк випадок буде згадано про обидва способи.

Придбання друкованих видань з метою поповнення бібліотечних фондів

Покупка друкованих видань за безготівковим розрахунком.

Табл.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Оприбутковано отриману літературу 153 377, 631 250
2. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням1) 641 377,
631
50
3. Сплачено продавцеві за отриману літературу 377 311 300
4. Зараховано придбану літературу до бібліотечного фонду 111 153 250
5.5.
Нараховано амортизацію за ставкою 50%, виходячи з вартості, яка амортизується (Припускаємо, що ліквідаційна вартість придбаної літератури становить 100грн., отже, вартість, яка амортизується, дорівнює 150грн.)

Або:

Нараховано амортизацію за ставкою 100% вартості придбаної літератури.
23,
91,
92

23,
91,
92
132132
75250

По закінченні звітного періоду первісна вартість бібліотечних фондів разом з вартістю інших основних засобів буде показано за рядком 031 Балансу, сума амортизації – за рядком 032, залишкова (балансова) вартість – за рядком 030.

У разі придбання друкованих видань без ПДВ, схема бухгалтерських проведень буде відрізнятися від наведеної вище (Табл. ) лише відсутністю проведення №2. Зважаючи на те, що проведення операцій без врахування ПДВ є простішими, ми не будемо наводити окремої схеми.

Придбання друкованих видань за готівку через підзвітних осіб.

Табл.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Видано аванс під звіт 372 301 300
2. Прийнято авансовий звіт про придбання літератури (оприбутковано придбану літературу)1 153 372 250
3. Нараховано податковий кредит (проведення одночасне з проведенням 2) 641 372 50
4. Зараховано придбану літературу до бібліотечного фонду 111 153 250
5.5.
Нараховано амортизацію за ставкою 50%, виходячи з вартості, яка амортизується (Припускаємо, що ліквідаційна вартість придбаної літератури становить 100грн., отже, вартість, яка амортизується, дорівнює 150грн.)

Або:

Нараховано амортизацію за ставкою 100% вартості придбаної літератури.
23,
91,
92

23,
91,
92
132132
75250

Виготовлення власними силами примірників друкованих видань шляхом копіювання оригіналу.

Табл.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Списано матеріали на виготовлення примірників (папір, порошок, фарби, клей та переплітні матеріали) 153 201 180
2. Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим виготовленням примірників (ця з/плата нараховується за часи, протягом яких примірники виготовлялися) 153 661 10
3. Нараховано соціальні збори:
  1. пенсійний збір
  2. збір на соціальне страхування
  3. збір на виплати по безробіттю


153
153
153


651
652
653


3,2
0,5
0,1
4. Готові примірники оприбутковано за фактичною (історичною) собівартістю 111 153 193,8
5.5.
Нараховано амортизацію за ставкою 50%, виходячи з вартості, яка амортизується (Припускаємо, що ліквідаційна вартість придбаної літератури становить 80,8грн., отже, вартість, яка амортизується, дорівнює 113грн.)

Або:

Нараховано амортизацію за ставкою 100% вартості придбаної літератури.
23,
91,
92

23,
91,
92
132132
56,5193,8

Безкоштовне придбання друкованих видань з метою поповнення бібліотечного фонду.

Табл.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Оприбутковано безкоштовно отриману літературу 111 424 800
2. Нараховано амортизацію 23,
91,
92
132 У розмірі 50% вартості яка амортизується або
100%
усієї вартості
3. Зменшення додаткового капіталу у зв’язку із зношенням безкоштовно отриманих примірників 424 745 У розмірі 50% вартості яка амортизується або
100%
усієї вартості

Примірники бібліотечного фонду як внесок до статутного капіталу

Отримання примірників друкованих видань від засновника підприємства з метою погашення його заборгованості за внеском до статутного капіталу.

Табл.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Відображено оголошений розмір статутного капіталу (згідно з установчими документами) 46 40 70 000
2. Часткове погашення заборгованості одного із засновників шляхом внесення ним примірників друкованих видань до статутного капіталу
(Примірники оцінено за справедливою вартістю, оцінку підтверджено актом)
111 46 1 000
3.


3.
Нараховано амортизацію за ставкою 50%, виходячи з вартості, яка амортизується (Припускаємо, що ліквідаційна вартість придбаної літератури становить 100 грн., отже, вартість, яка амортизується, дорівнює 900грн.)

Або:

Нараховано амортизацію за ставкою 100% вартості придбаної літератури.
23,
91,
92
23,
91,
92
132


132
450


1 000

Внесення примірників бібліотечного фонду юридичною особою – засновником до статутного капіталу іншої юридичної особи – емітента корпоративних прав.

Облік у підприємства-емітента корпоративних прав при отриманні примірників бібліотечного фонду від підприємства-засновника.

Табл.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Відображено оголошений розмір статутного капіталу (згідно з установчими документами) 46 40 90 000
2. Часткове погашення заборгованості одного із засновників шляхом внесення ним примірників друкованих видань до статутного капіталу
(Примірники оцінено за справедливою вартістю, оцінку підтверджено актом)
111 46 5 000
3.3.
Нараховано амортизацію за ставкою 50%, виходячи з вартості, яка амортизується (Припускаємо, що ліквідаційна вартість придбаної літератури становить 100 грн., отже, вартість, яка амортизується, дорівнює 4000грн.)

Або:

Нараховано амортизацію за ставкою 100% вартості придбаної літератури.
23,
91,
92

23,
91,
92
132132
2 0005 000

Облік у підприємства-засновника при внесенні ним примірників бібліотечного фонду до статутного капіталу підприємства-емітента корпоративних прав.

Перший варіант.
Справедлива вартість примірників – предмета внесення є вищою за їх балансову вартість.
Рішенням учасників примірники оцінено у 8000 грн., а їх балансова вартість (первісна мінус зношення) становить:
9 500 – 200 = 7 500грн.

Табл. 1

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Передано примірники на баланс емітента. 141 111 7500
2. Списано суму зношення примірників, що передаються 132 111 2000
3. Різниця між справедливою і залишковою (балансовою) вартостями переданих примірників визнається доходом звітного періоду. (Цим проведенням водночас показано і формування справедливої вартості фінансових інвестицій) 141 723 500

Другий варіант.
Справедлива вартість примірників – предмета внесення є нижчою за їх балансову вартість.

Рішенням учасників примірники оцінено у 8000грн., а їх балансова вартість (первісна мінус зношення) становить:
9 500 – 1 000 = 8 500грн.

Табл. 7.2

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Передано примірники на баланс емітента (за балансовою вартістю):
  1. на суму справедливої вартості примірників, що передаються
  2. на суму різниці між їх балансовою і справедливою вартістю
141
963
111
111
8000
500
2. Списано суму зношення переданих примірників 132 111 1000

Продаж примірників з бібліотечного фонду підприємства.

Продаж за безготівковим розрахунком.

Табл.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Примірники передано покупцеві за вартістю, зазначеною в договорі (продажна вартість плюс ПДВ) 361 742 1200
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з передачею примірників покупцеві (проведення одночасне з проведенням 1) 742 641 200
3. Передані примірники списано в реалізацію за залишковою (балансовою) вартістю 972 111 600
4. Списано суму зношення переданих примірників 132 111 300
5. Дохід від продажу примірників визнано доходом звітного періоду 742 793 1000
6. Собівартість реалізованих примірників списано на зменшення доходів звітного періоду 793 972 600
7. Нараховано прибуток від реалізації 793 441 400
8. Отримано оплату від покупця 311 361 1200

Продаж за готівку, здійснений одночасно з передачею примірників покупцеві.

Табл.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
1. Реалізовано примірники за готівку 301 742 1200
2. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (проведення одночасне з проведенням 1) 742 641 200
3. Реалізовані примірники списано в реалізацію за залишковою (балансовою) вартістю 972 111 600
4. Списано суму зношення реалізованих примірників 132 111 300
5. Дохід від продажу примірників визнано доходом звітного періоду 742 793 1000
6. Собівартість реалізованих примірників списано на зменшення доходів звітного періоду 793 972 600
7. Нараховано прибуток від реалізації 793 441 400
8. Отримано оплату від покупця 311 361 1200

Безкоштовна передача примірників з бібліотечного фонду підприємства іншим суб’єктам.

Табл. 0.

№ з/п Зміст операції Обороти за рахунками Сума
Основні господарські операції Операції розрахунків за податками
Д-т К-т Д-т К-т
Списання примірників з балансу:
1. Передано примірники новому власнику (за балансовою вартістю) 377 111 500
2. Списано суму нарахованого зношення примірників, що передаються 132 111 200
Утворення збитків від безкоштовної передачі:
3. Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи із звичайної вартості (звичайна ціна дорівнює балансовій (залишковій) вартості) (проведення одночасне з проведенням 1) 377 641 100
4. Відображено збитки від безкоштовної передачі 442 377 600

1 Це проведення (оприбуткування) є можливим лише у разі, коли до авансового звіту додається не лише квитанція про оплату, а й видаткова накладна на отримання, видана продавцем.